Skolverkets föreskrifter om utformning av terminsbetyg och slutbetyg

Rubricerade ärende, diarienummer 6.1.2-2015:977, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.