Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter

Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter Rubricerade ärende, diarienummer 42-12477/11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.