Statistiska centralbyråns förslag till ändrade föreskrifter (SCB-FS 2012:11) om skyldighet för företag inom tjänstenäringarna att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.