Trafikverkets föreskrifter om ändrade öppningstider för bro vid Tottnäs på väg 528 i Nynäshamn kommun

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2018/36226, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.