Utskottspromemorian Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 1796-2019/20, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)