Yttrande över Revisorsnämndens förslag om ändringar i Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RNFS 2001:2)

Revisorsnämnden föreslår ändringar i föreskrifterna om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Syftet med förslaget är att förenkla och effektivisera nuvarande regler om skyldigheten att ha försäkring för förmögenhetsskador som kan uppkomma på grund av revisionsverksamheten. I sak föreslås att nuvarande bestämmelse om att Revisorsnämnden ska godkänna försäkringsvillkoren ska ersättas med en skyldighet för den enskilde revisorn eller revisionsbolaget att på begäran inge ett intyg från försäkringsgivaren att det finns en ansvarsförsäkring som uppfyller föreskrivna krav. Ett sådant intyg ska dessutom alltid ges in vid byte av försäkring eller om försäkringsvillkoren ändras i något väsentligt avseende. Utöver detta innehåller förslaget ändringar av förtydligande och redaktionell natur. I den upprättade konsekvensutredningen anförs att slopandet av Revisorsnämndens godkännande av försäkringsvillkoren närmast kommer att förenkla hanteringen av försäkringar avseende revisionsverksamhet samt att övriga delar av förslaget inte bedöms medföra några ökade administrativa kostnader eller andra negativa konsekvenser. Regelrådet kan instämma i denna bedömning och tillstyrker förslaget. Postadress