Yttrande över Finansdepartementets promemoria Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Det anges att det befintliga undantaget från skatteplikt för viss elproduktion utvidgas genom slopandet av begränsningen ”el som framställts av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt”. Samtidigt slopas bestämmelser om avdragsrätt för el som kommer att undantas från skatteplikt.

Av lagen om skatt på energi framgår att vad som anges om den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från sol, i stället motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Ikraftträdandet förutsätter att godkännande har erhållits av Europeiska kommissionen.