Yttrande över föreskrift (TVFS 2015:xx) om stöd från Europeiska socialfonden inom ramen för det nationella socialfondprogrammet inom målet investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Det föreslås föreskrifter för ärenden som beslutas inom ramen för det nationella socialfondprogrammet under den nya programperioden 2014-2020. Jämfört med föreskrifterna för den tidigare programperioden som löpte mellan år 2007-2013 är föreslagna föreskrifter mindre omfattande i och med att flera centrala bestämmelser som tidigare reglerades på föreskriftsnivå nu hittas i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder. De väsentliga förändringar som föreslås jämfört med föreskrifterna från tidigare programperiod är bl.a. att kraven på ansökningar om utbetalning av stöd förenklas och att det klargörs vad som avses med förenklade kostnadsalternativ. Det tydliggörs också att ESF-rådet i projekt som varar längre än ett år kan se över och ändra villkor med vissa specificerade intervaller. Definitioner till den nya programperioden tydliggörs och anpassas också i och med förslaget.