Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister (HSLF-FS 2021:XX)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser nya föreskrifter som ska ersätta Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2013:35) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister.

–          Föreskrifterna utökas till att även omfatta uppgifter som rör patienter som har behandlats av annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare inom den psykiatriska öppenvården och uppgifter om vilken kategori hälso- och sjukvårdspersonal som då behandlat patienten. Yrkeskategori ska anges enligt Socialstyrelsens nationella yrkeskodverk SOSNYK.

–          Uppgiften om psykiatrisk vårdform förs över till en ny bilaga, bilaga 3, och ska endast rapporteras när patienter har varit inskrivna för vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Uppgift om vårdkontakts-id ska inte lämnas enligt denna bilaga.

–          I bilagorna till föreskrifterna uppdateras de beskrivande texterna till uppgifterna form av öppenvårdskontakt och åtgärdskod samt informationen om registrering av sjukhus- och klinikkod.

Det bakomliggande förslaget

Förslag