Yttrande över God och nära vård (SOU 2018:39)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821), patientdatalagen (2008:355). Därutöver föreslås ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen.

I huvudsak anges förslagen innebära följande. Begreppet primärvård definieras på ett delvis annorlunda sätt där gränsdragningen för vad som är primärvård avgörs av vilken medicinsk kompetens eller vilka tekniska resurser eller annan särskild kompetens som av kvalitets- eller effektivitetsskäl krävs i det enskilda fallet[1]. Vidare ges regeringen genom bemyndigande en föreskriftsrätt om primärvårdens grunduppdrag och bestämmelser avseende fast läkarkontakt i primärvården. Vidare införs en bestämmelse att landstinget ska organisera Vårdval primärvård så att utförare ensam eller i samverkan med andra tillhandahåller de kompetenser och tjänster som krävs för att primärvårdens grunduppdrag ska fullgöras. Det införs också ett krav att landstinget ska rapportera in uppgifter från utförare i primärvård till en nationell databas. Vidare föreslås bestämmelser om att patienter ska få information om möjlighet att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt hos den valda utföraren i Vårdval primärvård. Det föreslås också förtydliganden om att patienter ska erbjudas en fast läkarkontakt hos vald utförare. När det gäller signering av journalanteckningar föreslås en ändring som möjliggör att underlåta signering i fler fall än vad som är tillåtet enligt idag gällande regler.

Ändringen i hälso- och sjukvårdsförordningen innebär att det införs ett nytt kapitel i vilket primärvårdens grunduppdrag definieras. Utöver ovan nämnd gränsdragning gentemot annan vård innebär de föreslagna bestämmelserna bl.a. att forskning ska bedrivas och att primärvården ska samordna patientens kontakter med andra delar av hälso- och sjukvården; tillhandahålla förebyggande och rehabiliterande åtgärder m.m. Det anges också vilka uppgifter som landstingen ska lämna i sin rapportering och vilka kompetenskrav som ställs på den som ska få vara fast läkarkontakt.

[1] Specifikt anges primärvård vara sådan medicinsk bedömning, omvårdnad etc. som inte av effektivitets- eller kvalitetsskäl kräver andra medicinska eller särskilda tekniska resurser eller annan särskild kompetens.