Yttrande över Komplettering till nya EU-regler om aktieägarnas rättigheter (Ds 2019:12)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och i aktiebolagslagen (2005:551).

I sak anges förslaget innebära i huvudsak följande. Vad som avses med intermediär definieras i lag och kort sagt anges det betyda någon som förvarar eller administrerar aktier eller för värdepapperskonton. Det föreslås vissa skyldigheter för svenska intermediärer, i den utsträckning dessa hanterar aktier som har getts ut av ett bolag inom EES och är upptagna till handel på en reglerad marknad. Skyldigheter föreslås också för intermediärer från tredje land, i den utsträckning de hanterar aktier som har getts ut av ett svenskt aktiebolag och är upptagna till handel på en reglerad marknad. Intermediärerna ska medverka till att bolagen kan identifiera sina aktieägare. De ska också underlätta för aktieägarna att utöva sina rättigheter, bl.a. genom att överföra information mellan bolag och aktieägare. De nya bestämmelserna föreslås gälla utöver redan befintlig reglering.