Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information. Förslaget lämnas mot bakgrund av att regeringen föreslagit en ny lag om skydd för geografisk information som ska ersätta lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Lagens ikraftträdandedatum har föreslagits till den 1 maj 2016. I det nämnda lagförslaget föreslås att Lantmäteriet tar över ansvaret från Försvarsmakten när det gäller prövning av frågor om tillstånd till spridning av sammanställningar av geografisk information gällande landterritoriet. Det anges vidare att Lantmäteriet kommer att bemyndigas att dels meddela föreskrifter om undantag från kravet på spridningstillstånd för sammanställningar av geografisk information, dels meddela föreskrifter om verkställighet av lagen om skydd för geografisk information i fråga om ansökningsförfarandet. Det nu remitterade förslaget, som är föremål för Regelrådets yttrande, avser Lantmäteriets förslag på föreskrifter på området.

Det föreslås i den nya regleringen att det inte längre kommer att vara möjligt att besluta om undantag från krav på spridningstillstånd och i det sammanhanget ge sökanden en självgranskningsrätt med avseende på spridning av flygbilder eller liknande registreringar. Enligt den föreslagna regleringen finns det dock utrymme att meddela generella tillstånd för enskilda aktörer om den geografiska informationen endast används för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder. En annan förändring i den nya regleringen är att Lantmäteriet kommer att få göra retuscheringsåtgärder i en sammanställning om det behövs för att kunna meddela ett tillstånd. Det föreslås dock krävas ett medgivande från den sökande.

I fråga om sjöterritoriet blir det ingen förändring i den nya regleringen gällande vilken myndighet som ansvarar för prövningen av spridningstillstånd, dvs Sjöfartsverket. Det blir inte heller någon förändring när det gäller undantagen för sammanställningar av geografisk information som tagits fram inom ramen för vissa internationella åtaganden i den nya regleringen för båda slagen av information (sjöterritoriet och landterritoriet).