Yttrande över Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till lag om uppgiftsskyldighet i fråga om utvecklingen på spelmarknaden och förslag till ändring i marknadsföringslagen (2008:486). Vidare ingår förslag till ändring i spellagen (2018:1138) och förslag till ändring i spelförordningen (2018:1475). Slutligen ingår förslag till ändring av förordning (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen.

I sak anges de föreslagna nya och ändrade författningarna innebära bland annat följande. Spelinspektionen ges rätt att förelägga en licens- eller tillståndshavare att tillhandahålla uppgifter om spelets omfattning. Tillståndskrav införs för tillverkning, tillhandahållande, installation eller ändring av spelprogramvara för vadhållning online och kommersiellt onlinespel. Främjande av spel utan nödvändig licens förbjuds explicit.  Befintligt förbud i spellagen mot att sända reklam för illegalt spel utvidgas till att gälla även för utlandsbaserade medietjänstleverantörer och sådan reklam som tillhandahålls av en leverantör av en videodelningsplattform före, under eller efter användargenererade videor eller tv-program. Det föreslås också att reklam för särskilt riskfyllda spel[1] via tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv, ljudradiosändningar, beställradio (podcasts) och videodelningsplattformar ska vara förbjuden mellan kl. 06.00–21.00. Vidare föreslås att överträdelser av den nya bestämmelsen samt överträdelser av förbudet mot att skicka direktreklam till avstängda spelare enligt 15 kap. 2 § spellagen ska kunna sanktioneras med marknadsstörningsavgift. Den tillfälliga reglering[2] som innebär att den högsta förlustgränsen vid spel på värde automater får vara 5 000 kronor per vecka föreslås bli permanent. Det föreslås ett tydligare bemyndigande för Spelinspektionen att anpassa de tekniska reglerna och bedömningsförfarandena som omgärdar de heterogena verksamheter som berörs av spellagen till dessa verksamheters skilda förutsättningar. En utgången licens för spel föreslås under vissa förutsättningar ska gälla under tiden som Spelinspektionen prövar en ansökan om förnyad licens. Det föreslås också att spel för allmännyttiga ändamål undantas från förbudet att erbjuda eller lämna bonus annat än vid det första speltillfället.

Regelrådets granskning fokuserar på de delar av förslaget som bedöms ge effekter av betydelse för företag.

[1] Med särskilt riskfyllda spel, i spelberoendehänseende, avser förslagsställaren värdeautomatspel, landbaserat kasinospel

(dvs. Casino Cosmopol) och kommersiellt onlinespel (dvs. i huvudsak onlinekasino).
[2] Här avses tillfällig reglering som beslutats av regeringen med anledning av spridningen av viruset covid-19.

Taggar:

spelmarknad