Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag om införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår en helt ny strålskyddslag och en ny förordning om strålskydd som ersätter 1988 års strålskyddslag respektive strålskyddsförordning samt ändring i flera lagar och förordningar. Förslaget grundas på strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) som är betydligt mer omfattande och har en ny struktur jämfört med tidigare direktiv på strålskyddsområdet. Förslaget innehåller även förändringar som inte har sin grund i strålskyddsdirektivet, huvudsakligen avseende användning av icke-joniserande strålning.

Exempel på förslag som är nya i det remitterade förslaget jämfört med 1988 års strålskyddslag är bland annat att den som ansvarar för verksamhet med strålning eller där annan verksamhet där joniserande strålning kan förekomma åläggs ett informationsansvar gentemot arbetstagare i fertil ålder om vikten av att anmäla en graviditet eller amning. Det föreslås även att det ska vara möjligt för verksamheter med joniserande strålning där riskerna för exponering är små att ersätta kravet på tillstånd med ett krav på anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten, samt ett förtydligande av ansvaret att den som bedriver verksamhet med joniserande strålning har de ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som krävs för att ta sitt verksamhetsansvar. I förslaget ingår en rad dosgränser, dosrestriktioner och referensnivåer. När det gäller icke-joniserande strålning föreslås bland annat att det införs ett förbud mot att yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium till, samt att utföra kosmetiska exponeringar med icke-joniserande strålning eller med ultraljud på, en person som inte har fyllt 18 år.