Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd för år 2011 om avgifter för mätare för aktiv elenergi

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om rapportering och avgifter för elmätare. Syftet är att finansiera de kostnader som Swedac har för tillsyn och marknadskontroll av elmätare. I den upprättade konsekvensutredningen anförs att förslaget inte torde medföra några omfattande administrativa kostnader för berörda företag eftersom det redan nu finns krav på dokumentation av de mätare som ska avgiftbeläggas. Även om det varit önskvärt med en kostnadsberäkning kan Regelrådet inte se att förslaget leder till onödiga administrativa kostnader. Regelrådet tillstyrker därför förslaget.