Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Stockholms län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Stockholms län.

Förslaget innebär att en vägsträcka ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare en vägsträcka ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls. Därutöver föreslås att två vägsträckor stryks ur gällande föreskrift. I det ena fallet är orsaken att vägen har utgått ur det allmänna vägnätet och upplåtits som enskild väg, i det andra fallet har vägen utgått ur det allmänna vägnätet och upplåtits som kommunal väg