Aktuellt

Tysklands oberoende granskningsorgan firar 10 års jubileum

2016-09-27

IMG_6863Merkel och NKRRegelrådets tyska motsvarighet Nationaler Normenkontrollrat (NKR), Nationaler Nomenkontrollrat, bjöd in till seminarium den 21 september i Berlin. Seminariet markerade NKR:s 10 års jubileum som oberoende organ och innehöll bland annat paneldebatter om att minska byråkratin och regelförenkling. Det diskuterades både vad som åstadkommits hittills som exempelvis ”one in – one out rule” men även nästa steg för att minska byråkratin. Därutöver överlämnandes NKR:s årsrapport till Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Före seminariet hade RegWatchEurope ett kortare möte då merparten av medlemmarna i RegWatchEurope även ärvarade på NKR:s seminarium.

Riksrevisionens rapport ”Att hantera ett komplicerat skattesystem”

2016-09-26

Granskingsrapport från RiksrevisionenRiksrevisionen har granskat Skatteverket och regeringens arbete för att hantera några delar av det svenska skattesystemet. Resultatet av granskningen redovisas i en granskningsrapport. Det övergripande syftet är att granska effektiviteten i de delar av Skatteverket som ska tydliggöra för företag hur de ska agera för att leva upp till sina skatteåtagande samt om regeringen har gett Skatteverket goda förutsättningar för detta arbete. Den innehåller slutsatser och rekommendationer till Skatteverket och regeringen. I kapitel 6, regeringens förenklingsarbete, redovisas bl. a. statistik från Regelrådets årsrapport och yttranden.

Rapporten ”Att hantera ett komplicerat skattesystem” (pdf 1 MB)

Yttrande över Naturvårdverkets rapport Minskad förbrukning av bärkassar samt plastbärkassar

2016-09-19

Plastic bags

Remissen innehåller förslag till ändring i miljöbalken och ändring i förordningen (2014:1073)Plastic bags om producentansvar för förpackningar. Förslaget avser hur Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62 av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet) och Europaparlamentets och rådets (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 96/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (ändringsdirektivet), kan genomföras i Sverige genom bland annat bestämmelser om ett lägsta pris för plastbärkassar om 5 kronor för konsument. Förslaget innehåller vidare informationsansvar för producenter som i sin verksamhet tillhandahåller plastbärkassar genom att informera om alternativ till plastbärkassar och fördelarna med en minskad förbrukning av antalet plastbärkassar. Förslaget innehåller även ett rapporteringskrav för producenterna samt förslag om att regeringen ska ges ett generellt bemyndigade att införa föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder. Läs Regelrådets yttrande

Yttrande över förslag till ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning

2016-08-25

Test score sheet with answersBetänkandet innehåller bl.a. förslag till ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning i tre delar. Systemet ska innehålla nationella prov, nationella bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering. Det föreslås att de nuvarande nationella proven i matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i specialskolan ska ersättas av nationella bedömningsstöd.

Förslagen anges innebära att antalet nationella prov som en elev ska genomföra minskar jämfört med idag. I årskurs 9 i grundskolan ska en elev i dag genomföra fem obligatoriska prov, vilket minskar till tre enligt förslaget. För de flesta elever på högskoleförberedande program i gymnasieskolan medför förslaget att antalet obligatoriska prov halveras jämfört med i dag.

I förslaget anges också att Statens skolverk ska utarbeta nationella bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 i grundskolan. Bedömningsstöden ska ersätta de nuvarande nationella proven. De ska vara obligatoriska för lärarna att använda.

Regelrådets yttrande och förslaget i sin helhet

Tre Nordiska granskningsorgan möts

2016-07-01

IMG_0370Nordiska råden samladeTill den 29 juni bjöds de nystartade norska och finska motsvarigheterna till Regelrådet in till Stockholm för ett möte på tjänstemannanivå. Mötet innebar en möjlighet till erfarenhetsutbyte och att knyta de nu tre verksamma oberoende granskningsorganen i norden närmare varandra.

Norges Regelråd

Finlands råd

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ska också på begäran från regelgivare granska konsekvensutredningar till förslag från EU som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut.

 
Regelrådets granskning av regelförslag
 
Här hittar du Regelrådets Exempelsamling
med tips från Regelrådet!


  • Oland bridge

  • summer

  • Solitude tree by the coast

  • Calm coastal view

  • Sea Stack at Fårö, Gotland in Sweden

  • COLOURBOX9505887alsastenar

  • COLOURBOX4206221stockholm

  • COLOURBOX17638166sverige

Utbildning och stöd

 

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Tillväxtverket håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Utbildning och råd