Yttrande över Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Regelrådet har yttrat sig över förslaget om förändrad trängselskatt i Stockholm Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt. Det föreslås att trängselskatt ska tas ut vissa dagar före helgdagar, dock inte om dessa dagar infaller på lördagar. Det föreslås också att de första fem vardagarna, utom lördag, i juli månad inte längre ska vara undantagna från trängselskatt likt juli månad tidigare varit. Det föreslås vidare att det införs varierad skattenivå baserat på låg- och högsäsong med högre belopp för högsäsong jämfört med gällande reglering. Passage vid tidsperioden kl. 06.00-06.29 föreslås också inkluderas i tiden för trängselskatt. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil föreslås vara 105 kronor under lågsäsong och 135 kronor under högsäsong.

Läs om förslaget och yttrandet i sin helhet här

Yttrande över förslag till Ny modell för elmarknaden

Regelrådet har yttrat sig över remissen om förslag till en ny lag om elmarknadshubb som möjliggör införandet av en central informationshanteringsmodell för elmarknaden som ska drivas av Svenska kraftnät, samt ändringar i fyra nuvarande författningar för att få till stånd en så kallad elhandlarcentrisk marknadsmodell för elmarknaden. Denna modell innebär att det blir enklare att vara kund på elmarknaden då man bland annat ska få en samlad faktura för sin elhandels- och elnätskostnad och inte heller ska bli anvisad en elhandlare efter flytt.

Läs mer om förslaget och hela yttrandet här.

Alla nyheter