Aktuellt

Regelrådet på plats vid symposium om minskning av regelkostnader

2015-10-21

IMG_0269

Den 19 oktober deltog Regelrådet via sin ordförande Pernilla Lundqvist vid ett symposium arrangerat av Regelrådets tyska motsvarighet Nationaler Normenkontrollrat (NKR). Eventet gick under namnet ”Effectively Limiting Consequential Costs of Laws” och innehöll bl.a. en paneldebatt där representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet, ett tyskt departement och BusinessEurope diskuterade hur kostnader till följd av EU-regleringar ytterligare kan tydliggöras i lagstiftningsarbetet. Det välbesökta eventet gav nyttig information och utgjorde därtill ett tillfälle för att diskutera regelförenklingsfrågor med internationella kollegor.

"© European Union 2015" "© European Union 2015"

Konferens om bättre regelgivning i Europaparlamentet

2015-06-07

Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist medverkade den 3 juni i ett större seminarium i Europaparlamentet arrangerat av Eurochambres “Lightening the load: National experiences and best practices for a new EU better law-making agreement”. Vid seminariet som samlade ca 100 deltagare presenterades och diskuterades kommissionens regelförbättringspaket och vad som är viktigt i det fortsatta arbetet med att åstadkomma bättre regelgivning inom EU. I diskussionen, som framförallt hade fokus på KOM:s förslag till ett interinstitutionellt avtal om regelförbättring mellan kommissionen,rådet och parlamentet samt frågan om oberoende granskning av konsekvensutredningar, medverkade representanter från KOM, olika politiska grupper i parlamentet, tjänsteman från generalsekretariatet till Europeiska unionens råd samt Eurochambres ordförande. Pernilla Lundqvist och hennes ordförandekollegor i Regelrådets motsvarigheter i RegWatch Europe bidrog med sina nationella erfarenheter av arbete med oberoende granskning.

Regelrådet deltar i konferens i Europaparlamentet

2015-05-25

Den 3 juni kommer Regelrådet genom sin ordförande Pernilla Lundqvist tillsammans med övriga råd i RegWatchEurope att delta i Eurochambres konferens ”Lightening the load: National experiences and best practices for a new EU better law-making agreement” som hålls i Europaparlamentet i Bryssel. Vid konferensen kommer det att lyftas fram erfarenheter och tillvägagångssätt från de olika nationella granskningsorganen som kan vara intressanta på EU-nivå. Därutöver kommer ledamöter från Europaparlamentet och representanter från EU-kommissionen och Rådet att delta med inspel i vad som ska utvecklas till en debatt med fokus på hur The Interinstitutional Agreement on Better Law-making, som är under omförhandling, kan utformas.

För att läsa mer om konferensen samt om anmälan, se här.

Ny ledamot i Regelrådet

2015-05-06

Regelrådet välkomnar en ny ledamot och två ersättare. Regeringen utsåg den 1 maj 2015 Samuel Engblom till ledamot i Regelrådet.  Personliga ersättare blir Sofie Rehnström och Marie-Louise Strömgren. Mer information om var och en kommer inom kort att läggas ut under om oss/ledamöter.

”One in One out”-rule

2015-04-01

COLOURBOX957835 berlinI samband med ett event i oktober 2014 organiserat  av Regelrådets tyska motsvarighet Normenkontrollrat (NKR) rekommenderade NKR den tyska regeringen att införa ett nytt mål för att minska eller åtminstone begränsa fullgörandekostnaderna för företag. I onsdags förra veckan tog den tyska regeringen beslutet att införa en så kallad ”One in One out”-regel. Den nya regeln kommer att träda i kraft den 1 juli 2015.

Denna grundregel ska gälla för alla lagstiftningsförslag som medför kostnader för företag. Alla ekonomiska bördor som tillkommer för företagen kommer att behöva kompenseras av lagstiftningsåtgärder som minskar dessa kostnader i samma storleksordning. Undantag ska göras endast i följande fall:

- Lagförslag på grund av europeiska eller internationella förpliktelser

- Lagförslag för att avvärja en fara eller

- Lagförslag med en livslängd på högst ett år

Läs mer om den nya regeln här.

 

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ska också på begäran från regelgivare granska konsekvensutredningar till förslag från EU som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige.

 
Regelrådets granskning av regelförslag
 
Här hittar du Regelrådets Exempelsamling
med tips från Regelrådet!


Utbildning och stöd

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Regelrådets stödjande och utbildande verksamhet för kommittéer, departement och myndigheter har övergått till Tillväxtverket.

Tillväxtverket håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Utbildning och stöd