Förslag om Tillstånd till offentlig danstillställning

People dancing at the music party

Regelrådet har granskat konsekvensutredningen i promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20) och bedömt att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven. I promemorian föreslås att dagens absoluta tillståndskrav för danstillställningar ersätts med en riskbaserad bedömning av om tillstånd behövs. I bedömningen kommer faktorer som besöksantal och alkoholservering vägas in.

Här finns yttrande och förslag

Förslag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Hanging washed swedish bank notes

Regelrådet har yttrat sig över Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Med föreskrifterna följer krav på registrerade fastighetsmäklare att genomföra riskbedömning och ta fram rutiner, övervaka och rapportera samt att bevara handlingar och uppgifter.

Här finns yttrande och förslag

Alla nyheter