Aktuellt
Rest area at spring

Yttrande över promemorian Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

2017-04-24

Förslaget avser en ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) så att mervärdesskatten på förevisning av naturområden sänks från 25 procent till 6 procent.

Av remissen framgår att viss natur eller vissa områden kan vara svåra att ta del av trots allemansrätten, och att en sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden därför kan medföra att fler får möjlighet att ta del av naturen med hjälp av en guide eller naturvägledare.

Av konsekvensutredningen framgår att syftet med förslaget är att öka möjligheten att bedriva naturturism.

Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av förslagets bakgrund och syfte är godtagbar.

Läs hela yttrandet om sänkt skatt på förevisning av naturområden

RR 2016

Regelrådets årsrapport 2016

2017-02-22

Årets granskning har visat att kvaliteten på konsekvensutredningarna generellt sett har förbättrats jämfört med tidigare år. Detta reflekteras i en markant förbättring av statistiken avseende konsekvensutredningar som uppfyller de krav som ställs i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Över hälften (52 procent) av konsekvensutredningarna bedömdes uppfylla kraven. I rapporten redovisas några möjliga förklaringar till förbättringen.

Utöver den ordinarie granskningen har Regelrådet under året granskat fler konsekvensutredningar från EU än tidigare. Dessutom har det internationella samarbetet tagit en mer strukturerad form genom RegWatchEurope (RWE). RWE utgör ett forum som möjliggör utbyte av idéer och erfarenheter med andra granskningsorgan.

Trots den förbättrade statistiken visar en närmare analys på stora skillnader i kvaliteten. Det är tydligt att skilda förslagsställare har kommit olika långt i sitt arbete med konsekvensutredningar. Fortfarande fattas beslut om nya och ändrade regler trots att dess konsekvenser inte är tillräckligt utredda.

Läs mer och ladda ner Årsrapporten här (pdf 2 MB) (pdf 2 MB)

 

Förnybar el

Yttrande över Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

2017-01-27

Regelrådet har yttrat sig över remissen om förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Förslaget innebär i huvudsak att en ny skattenedsättning införs där berörda aktörer kan göra avdrag för energiskatten på förnybar el, inklusive solel, som framställs i små anläggningar på samma ställe som elen används.

Läs yttrandet om skattebefrielse för förnybar el här

Yttrande över förslag till en ny paketreselag

2016-12-15

paketresaDet föreslås bland annat i den nya lagen att ansvaret för fullgörandet av paketresor kommer att vila på arrangören, dvs. den som kombinerar och till försäljning erbjuder en paketresa. Återförsäljare kommer endast att vara ansvariga i de fall de till försäljning erbjuder paketresor som kombinerats av en arrangör som är etablerad utanför EES-området, som inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet. En regressrätt införs också. Vidare innebär den nya lagen vissa ändringar i reglerna om förhandsinformation. Ändringarna innebär bland annat att de nuvarande reglerna om broschyrer tas bort och att det införs ett krav på att information ska lämnas genom ett särskilt standardinformationsformulär.

Läsa hela yttrandet om ny paketreselag

 

Yttrande över betänkandet Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd

2016-11-28

??????????Förslaget avser ändringar i försäkringsavtalslagen (2005:104) så att det förtydligas att kontraheringsplikten gäller när försäkring nekas helt eller delvis och att när en personförsäkring helt eller delvis nekas på grund av hälsotillståndet hos den som ska försäkras, ska beslutet grundas på en försäkringsmässig bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Kontraheringsplikten innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra någon att teckna eller förnya en sådan personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. Det införs även en skyldighet för ett försäkringsbolag som nekar någon att teckna en personförsäkring att i samband med beslutet ange skälen för detta samt upplysa om vad den sökande ska göra för att få beslutet prövat. Yttrandet i sin helhet

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ska också på begäran från regelgivare granska konsekvensutredningar till förslag från EU som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut.

 
Regelrådets granskning av regelförslag

  • COLOURBOX3493321vintersten

  • skyline of Stockholm, Sweden

  • Solitude tree by the coast

  • COLOURBOX5441142vinter

  • Sea Stack at Fårö, Gotland in Sweden

  • COLOURBOX5773074treso

  • Winter Landscape in Umeå, Sweden

  • COLOURBOX2901618vinterhus

Utbildning och stöd

 

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Tillväxtverket håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Utbildning och råd