Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kreditriskhantering

Horizontal image of a man stacking pebbles on a table with copyspace for text. Concept of risk management and wealth.

Regelrådet har yttrat sig över förslag till Finansinspektionens föreskrifter om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Föreskrifterna innehåller regler om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker. Där finns också bestämmelser om hur företagen ska utföra kreditprövningar. Dessa regler anges inte omfatta krediter som lämnas till konsumenter, med undantag för bostadskrediter. Slutligen finns regler om hur företag ska hantera krediter till en jävskrets.

Läs om förslaget och yttrandet i sin helhet här.

Yttrande över Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Regelrådet har yttrat sig över förslaget om förändrad trängselskatt i Stockholm Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt. Det föreslås att trängselskatt ska tas ut vissa dagar före helgdagar, dock inte om dessa dagar infaller på lördagar. Det föreslås också att de första fem vardagarna, utom lördag, i juli månad inte längre ska vara undantagna från trängselskatt likt juli månad tidigare varit. Det föreslås vidare att det införs varierad skattenivå baserat på låg- och högsäsong med högre belopp för högsäsong jämfört med gällande reglering. Passage vid tidsperioden kl. 06.00-06.29 föreslås också inkluderas i tiden för trängselskatt. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil föreslås vara 105 kronor under lågsäsong och 135 kronor under högsäsong.

Läs om förslaget och yttrandet i sin helhet här

Alla nyheter