Yttrande över förslag till Ny modell för elmarknaden

Regelrådet har yttrat sig över remissen om förslag till en ny lag om elmarknadshubb som möjliggör införandet av en central informationshanteringsmodell för elmarknaden som ska drivas av Svenska kraftnät, samt ändringar i fyra nuvarande författningar för att få till stånd en så kallad elhandlarcentrisk marknadsmodell för elmarknaden. Denna modell innebär att det blir enklare att vara kund på elmarknaden då man bland annat ska få en samlad faktura för sin elhandels- och elnätskostnad och inte heller ska bli anvisad en elhandlare efter flytt.

Läs mer om förslaget och hela yttrandet här.

Yttrande över Vem har ansvaret? (SOU 2017:42)

close up Green grass on cracked earth

Regelrådet har yttrat sig över remissen om Klimatanpassningsutredningens redovisning av uppdraget att analysera hur ansvar fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda gällande att vidta åtgärder för att anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat.

Befintliga regler om bygglov föreslås ändrade, bland annat på så sätt att en ansökan om bygglov efter genomförandetiden av detaljplanen alltid får avslås om det finns en uppenbar risk för skador på fastigheten eller byggnadsverket på grund av översvämning, ras, skred eller erosion.

Läs mer om förslaget och hela yttrandet här

Alla nyheter