Aktuellt

Yttrande över remissen En översyn av tobakslagen

2016-06-13

electronic cigaretteRemissen innefattar i huvudsak förslag på tillståndsplikt för försäljning av tobak, en utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter, ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker och vissa förändringar i regleringen av snus samt i tillsynsorganisationen. Därutöver har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581). Som ett resultat av den översynen föreslår utredningen en ny, strukturellt omarbetad tobakslag. Slutligen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU).  Läs hela Regelrådets yttrande här.

 

Regelrådets årsrapport 2015:Utredningar av företagens regelkostnader kan bli bättre

2016-02-22

Årsrapport 2015 Regler är ett av de största hindren för tillväxt i små och medelstora företag. Regelrådet konstaterar att det fortfarande är många konsekvensutredningar av hur nya regler påverkar företag som håller för låg kvalitet. Och jämfört med 2014 har inga väsentliga förbättringar uppnåtts. Enligt Regelrådet bedöms en majoritet av de konsekvensutredningar som görs inte ha tillräcklig kvalitet för att uppfylla de krav som ställs i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet skriver i sin årsrapport att det finns starka skäl för att den utbildning och stödverksamhet som bedrivs av bland andra Tillväxtverket ska fortsätta och fokusera på förbättringar av analyser av hur regler påverkar företags kostnader och konkurrensförhållanden. Läs hela rapporten (pdf 1 MB) här.

COLOURBOX1230578 brandenbugerger tor

RegWatchEurope board meeting i Berlin

2016-02-01

Den 25 januari deltog Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist vid årets första möte som hölls mellan de fem ordförandena för medlemmarna i det informella samarbetet RegWatchEurope. På agendan stod bland annat att diskutera tänkbara kontakter med EU-kommissionen som kan genomföras under året och nya sätt att strukturera samarbetet på. Beslut fattades att ett roterande ordförandeskap i samarbetet ska införas där den organisation som håller i ordförandeskapet ansvarar för att sammankalla till möten och leda dem, upprätta agendor samt samordna dokumentation före och efter möten. Nederländska Actal blir den första medlem att hålla i ordförandeskapet och efter sommaren tar brittiska RPC över.

RegWatchEurope är ett samarbete mellan oberoende granskningsorgan i Europa och består förutom svenska Regelrådet av Actal (NED), NKR (GER), RPC (GBR) och RIAB (CZE). Läs mer om internationellt samarbete

loggor watchdogs

Gamla ledamöter slutar och nya börjar vid årsskiftet

2015-12-16

Tre av Regelrådets ledamöter slutar vid årsskiftet. Lennart Palm och Leif Melin har varit ordinarie ledamöter sedan 2009 och Eleonor Kristoffersson tillträdde 2012. De har bidragit med en gedigen kunskap om reglers effekter för företag och ett stort engagemang för Regelrådets verksamhet och utveckling. Vi tackar för deras insats.

Från årsskiftet tillträder Yvonne von Friedrichs, Lennart Renbjer och Claes Norberg som nya ordinarie ledamöter. Samuel Engblom blir ny vice ordförande.

Förändringar har även skett avseende ersättarna till ordinarie ledamöter i Regelrådet. Presentationer av alla nya ledamöter och ersättare kommer inom kort att publiceras under rubriken Om oss och Ledamöter

 

Regelrådet på plats vid symposium om minskning av regelkostnader

2015-10-21

IMG_0269

Den 19 oktober deltog Regelrådet via sin ordförande Pernilla Lundqvist vid ett symposium arrangerat av Regelrådets tyska motsvarighet Nationaler Normenkontrollrat (NKR). Eventet gick under namnet ”Effectively Limiting Consequential Costs of Laws” och innehöll bl.a. en paneldebatt där representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet, ett tyskt departement och BusinessEurope diskuterade hur kostnader till följd av EU-regleringar ytterligare kan tydliggöras i lagstiftningsarbetet. Det välbesökta eventet gav nyttig information och utgjorde därtill ett tillfälle för att diskutera regelförenklingsfrågor med internationella kollegor.

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ska också på begäran från regelgivare granska konsekvensutredningar till förslag från EU som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige.

 
Regelrådets granskning av regelförslag
 
Här hittar du Regelrådets Exempelsamling
med tips från Regelrådet!


Utbildning och stöd

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Regelrådets stödjande och utbildande verksamhet för kommittéer, departement och myndigheter har övergått till Tillväxtverket.

Tillväxtverket håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Utbildning och stöd