Aktuellt

Yttrande över förslag till ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning

2016-08-25

Test score sheet with answersBetänkandet innehåller bl.a. förslag till ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning i tre delar. Systemet ska innehålla nationella prov, nationella bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering. Det föreslås att de nuvarande nationella proven i matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i specialskolan ska ersättas av nationella bedömningsstöd.

Förslagen anges innebära att antalet nationella prov som en elev ska genomföra minskar jämfört med idag. I årskurs 9 i grundskolan ska en elev i dag genomföra fem obligatoriska prov, vilket minskar till tre enligt förslaget. För de flesta elever på högskoleförberedande program i gymnasieskolan medför förslaget att antalet obligatoriska prov halveras jämfört med i dag.

I förslaget anges också att Statens skolverk ska utarbeta nationella bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 i grundskolan. Bedömningsstöden ska ersätta de nuvarande nationella proven. De ska vara obligatoriska för lärarna att använda.

Regelrådets yttrande och förslaget i sin helhet

Tre Nordiska granskningsorgan möts

2016-07-01

IMG_0370Nordiska råden samladeTill den 29 juni bjöds de nystartade norska och finska motsvarigheterna till Regelrådet in till Stockholm för ett möte på tjänstemannanivå. Mötet innebar en möjlighet till erfarenhetsutbyte och att knyta de nu tre verksamma oberoende granskningsorganen i norden närmare varandra.

Norges Regelråd

Finlands råd

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

2016-06-28

SONY DSCRemissen innehåller förslag till ändringar i förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Större förändringar anges främst gälla avgiften för ansökning om kliniska prövningar, införande av avgifter för icke-kommersiell verksamhet samt homeopatiska läkemedel. Sammanfattningsvis anges att förslaget medför en genomsnittlig avgiftsökning med 18 procent.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen överlag är tillräckligt tydlig. Det finns brister i vissa avseenden, såsom när det gäller beskrivningen av berörda företags antal och storlek och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning. Den information som ges om påverkan på administrativa kostnader, andra kostnader och verksamhet, konkurrensförhållanden och en rad andra aspekter är emellertid, trots brister i några fall, så tydlig att Regelrådet finner att konsekvensutredningen som helhet är tillräcklig. Läs hela yttrandet här.

 

Yttrande över remissen En översyn av tobakslagen

2016-06-13

electronic cigaretteRemissen innefattar i huvudsak förslag på tillståndsplikt för försäljning av tobak, en utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter, ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker och vissa förändringar i regleringen av snus samt i tillsynsorganisationen. Därutöver har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581). Som ett resultat av den översynen föreslår utredningen en ny, strukturellt omarbetad tobakslag. Slutligen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU).  Läs hela Regelrådets yttrande här.

 

Regelrådets årsrapport 2015:Utredningar av företagens regelkostnader kan bli bättre

2016-02-22

Årsrapport 2015 Regler är ett av de största hindren för tillväxt i små och medelstora företag. Regelrådet konstaterar att det fortfarande är många konsekvensutredningar av hur nya regler påverkar företag som håller för låg kvalitet. Och jämfört med 2014 har inga väsentliga förbättringar uppnåtts. Enligt Regelrådet bedöms en majoritet av de konsekvensutredningar som görs inte ha tillräcklig kvalitet för att uppfylla de krav som ställs i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet skriver i sin årsrapport att det finns starka skäl för att den utbildning och stödverksamhet som bedrivs av bland andra Tillväxtverket ska fortsätta och fokusera på förbättringar av analyser av hur regler påverkar företags kostnader och konkurrensförhållanden. Läs hela rapporten (pdf 1 MB) här.

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ska också på begäran från regelgivare granska konsekvensutredningar till förslag från EU som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut.

 
Regelrådets granskning av regelförslag
 
Här hittar du Regelrådets Exempelsamling
med tips från Regelrådet!


  • Oland bridge

  • summer

  • Solitude tree by the coast

  • Calm coastal view

  • Sea Stack at Fårö, Gotland in Sweden

  • COLOURBOX9505887alsastenar

  • COLOURBOX4206221stockholm

  • COLOURBOX17638166sverige

Utbildning och stöd

 

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Tillväxtverket håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Utbildning och stöd