Yttrande över En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

poker dices and coins on isolated background

Remissen innehåller förslag till spellag, lag om skatt på spel och skatt på vissa spelbord.

I sak anges förslaget huvudsakligen innebära att ett nationellt monopol, som reellt sett inte längre fullt ut är ett monopol, övergå till en marknad som ska bestå i en delvis oligopolliknande del respektive en delvis fri marknadsdel. Detta ska åstadkommas genom uppdelning av det statliga bolaget Svenska Spel i en konkurrensutsatt del respektive en del som har exklusiva rättigheter. Ett licenssystem föreslås, riktat till onlinespelbolag

Yttrandet i sin helhet

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Closeup of woman with shopping cart.

Remissen innehåller förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation. Det föreslås att en anmälningsplikt för livsmedelsföretag införs för livsmedel märkta med uppgifter om att de är fria från vissa allergener. Anmälan ska göras till Livsmedelsverket som vidarebefordrar anmälan till berörd kontrollmyndighet.

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring om livsmedelsinformation (pdf 135 KB)

Alla nyheter