Regelrådets årsrapport 2017

Idag har Regelrådet lämnat sin årsrapport för 2017 till Näringsdepartementet. I rapporten framgår att resultatet för konsekvensutredningarnas kvalitet varierar mycket mellan olika regelgivare.

Regelrådets statistik visar att fyra av fem konsekvensutredningar från förvaltningsmyndigheter uppfyllde kraven. För konsekvensutredningar som remitterades från Regeringskansliet uppfyllde drygt en av tre kraven. Regelrådet framför i sina sammanfattande reflektioner att man ser en positiv utveckling hos förvaltningsmyndigheter, sett till det sammantagna resultatet, men att resultatet för konsekvensutredningar som remitteras från Regeringskansliet fortfarande är påfallande lågt.

För att förbättra konsekvensutredningarnas kvalitet framför Regelrådet att det är viktigt att konsekvensutredningsarbetet prioriteras och att ett engagemang för dessa frågor finns hos samtliga departement och myndigheter. Regelrådet framför även att en granskning av konsekvensutredningarnas kvalitet i ett tidigare skede skulle ge förutsättningar för förslagsställare att komplettera konsekvensutredningarna innan de skickas ut på extern remiss.

Regelrådets årsrapport 2017  (pdf 1 MB)

Regelrådets årsrapport 2017 tillgänglighetsanpassad (pdf 1 MB)

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08, Funktionskrav på elmätare

Kilowatt hour electricity meter, power supply meter, hour symbol and measuring dial install on pole

Regelrådet har yttrat sig över remissen om förslag till ändring i ellagen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Det föreslås att det införs sju funktionskrav som elmätare ska uppfylla. Det föreslås att alla elmätare utan spänningstransformator omfattas av funktionskraven. Elmätare med strömtransformator behöver inte uppfylla kravet om att kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans. Remissen innehåller också förslag på att elnätsföretagen ska genomföra funktionskraven på ett sätt som säkerställer att obehöriga inte får tillgång till uppgifter och styrfunktioner i elmätare samt förslag om att medge undantag från funktionskraven för anläggningar som har betydelse för rikets säkerhet

Här finns hela yttrandet samt förslaget 

 

Alla nyheter