Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrift för elbusspremie

Regelrådet har granskat förslaget om elbusspremie. Förslaget innehåller bestämmelser om hur premien ska betalas ut och vilka uppgifter som behövs för att visa att en buss uppfyller kraven om elbusspremie.

Här finns yttrande och förslag i sin helhet

Yttrande över ändring av föreskrifter gällande fiske efter ål i bl a Östersjön

Eel caught on the shore

Regelrådet har yttrat sig över remissen från Havs- och vattenmyndigheten som innehåller förslag till ändring av föreskrifter gällande fiske efter ål i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Det föreslås att fiske efter ål inte får bedrivas under perioden 1 november 2018 till och med den 31 januari 2019. Av konsekvensutredningen framgår bland annat att beståndet av europeisk ål har minskat kraftigt och att arten idag är klassad som akut hotad av International Union for Conservation of Nature.

Här finns hela yttrandet samt förslaget

 

Alla nyheter