Yttrande över MSB:s förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

Regelrådet har yttrat sig över MSB:s förslag till uppdatering av ett flertal föreskrifter om brandfarliga gaser som bland annat ställer krav på hur anläggningar med sådan gas ska utformas samt på förvaring och placering av behållare med brandfarlig gas. Syftet anges vara att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion.

Enligt Regelrådets bedömning håller konsekvensutredningen en tillräcklig kvalitet. Att det saknas uppgifter om påverkan på företagens verksamhet är emellertid en brist. Kvaliteten hade kunnat förbättras ytterligare genom ökad tydlighet i redovisningen av påverkan på andra kostnader.

Läs mer om förslaget samt Regelrådets yttrande i sin helhet

Yttrande över En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

poker dices and coins on isolated background

Remissen innehåller förslag till spellag, lag om skatt på spel och skatt på vissa spelbord.

I sak anges förslaget huvudsakligen innebära att ett nationellt monopol, som reellt sett inte längre fullt ut är ett monopol, övergå till en marknad som ska bestå i en delvis oligopolliknande del respektive en delvis fri marknadsdel. Detta ska åstadkommas genom uppdelning av det statliga bolaget Svenska Spel i en konkurrensutsatt del respektive en del som har exklusiva rättigheter. Ett licenssystem föreslås, riktat till onlinespelbolag

Yttrandet i sin helhet

Alla nyheter