Säkerhetsmärkning på förpackningar av tobaksvaror

Cigarette broken isolated on white background. World no tobacco day, 31 may.

Regelrådet har yttrat sig över Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror. I förslaget regleras vilka säkerhetsdetaljer som ska användas vid märkning av tobaksvaror.

Här finns yttrande och förslag.

 

Förslag om Tillstånd till offentlig danstillställning

People dancing at the music party

Regelrådet har granskat konsekvensutredningen i promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20) och bedömt att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven. I promemorian föreslås att dagens absoluta tillståndskrav för danstillställningar ersätts med en riskbaserad bedömning av om tillstånd behövs. I bedömningen kommer faktorer som besöksantal och alkoholservering vägas in.

Här finns yttrande och förslag

Alla nyheter