Aktuellt

Regelrådets slutrapport/årsrapport 2009-2014

2015-01-19

Regelrådet har överlämnat sin slutrapport till näringsminister Mikael Damberg. Överlämning Slutrapport 2015Efter sex års verksamhet som en statlig kommitté konstaterar Regelrådet att utvecklingen inte har gått i önskvärd riktning. I endast 39 procent av förslagen till nya eller ändrade regler har konsekvenserna för företag utretts i tillräcklig omfattning. Därmed riskeras att reglers negativa effekter för företag underskattas och att företagens kostnader blir onödigt höga. Trots insatser i form av Regelrådets yttranden, årliga rapporter till regeringen, utbildningar och stöd till regelgivare samt andra kommunikationsinsatser har Regelrådet inte kunnat se ett förbättrat resultat. Krafttag krävs för att ändra utvecklingen. I slutrapporten lämnar Regelrådet ett antalrekommendationer till regeringen på hur detta kan åstadkommas. Rådet presenterar också statistik över departements och myndigheters resultat avseende konsekvensutredningar.

Regelrådets slutrapport 2009-2014 (pdf 3 MB)

Debattartikel Di – Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag.


 

Förändringar i Regelrådet

2014-12-22

Från 2015 är Regelrådet ett särskilt oberoende beslutsorgan inom Tillväxtverket. Regelrådets oberoende granskning fortsätter alltså men i en ny organisationsform. Regelrådet har sedan det inrättades år 2008 varit en tidsbegränsad oberoende statlig kommitté under Näringsdepartementet.

Från och med årsskiftet 2014/2015 har Regelrådet ett delvis förändrat uppdrag. Den oberoende granskningen av regelgivarnas konsekvensutredningar kommer att fortsätta. Bedömningen av de administrativa kostnaderna sker inte längre i ett separat ställningstagande utan inkluderas framgent i bedömningen av konsekvensutredningen som helhet. Rådet fortsätter också sitt arbete med att på begäran från regelgivare granska EU-konsekvensutredningar till EU-förslag som kan få stor påverkan på företag i Sverige och lämna en rekommendation om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

En annan förändring är att kansliets stödjande och utbildande verksamhet till kommittéer, departement och myndigheter övergår till Tillväxtverket. Mer information om detta skickas ut av Tillväxtverket efter årsskiftet.

Vi vill också rikta ett särskilt tack till Regelrådets ordförande Karin Lindell som slutar vid årsskiftet. Hon har med sin breda kompetens och sitt engagemang varit en stor tillgång för rådet och har gjort ett fantastiskt arbete för regelförenkling både här i Sverige och i Europa.

Regelrådet arbetar just nu med en slutrapport som ger en sammanfattande bild av rådets sex år som kommitté. Rapporten kommer att överlämnas till regeringen den 19 januari 2015 och kommer att vara tillgänglig på Regelrådets webbplats samma datum.

Vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete med er alla i arbetet med regelförenkling i vår nya hemvist på Tillväxtverket. Regelrådet nås även fortsättningsvis via www.regelradet.se eller regelradet@regelradet.se

Ny ordförande utsedd för Regelrådet

2014-12-22

SONY DIGITAL CAMERARegeringen har fattat beslut om ny ordförande i Regelrådet från och med den 1 januari. Den nya ordföranden Pernilla Lundqvist är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Göteborg. Pernilla är också redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg. Förutom sitt arbete på KPMG är hon ledamot i FAR:s policygrupp för redovisning samt ekonomisk expert i hovrätten samt expert i regeringens redovisningsutredning där det finns ett uttalat förenklingsperspektiv.

Regeringen har också utsett två nya ersättare (istället för Christina Ramberg och Sten Nyberg). Dessa är Ebba Sjögren (docent från Handelshögskolan i Stockholm) samt Håkan Boter (professor vid Umeå universitet).

Kommissionen gör förändringar i sin konsekvensbedömningsnämnd (IAB) och utser Edmund Stoiber till särskild rådgivare i regelförenklingsfrågor

2014-12-19

Torsdagen den 18 december utnämnde Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, Dr Edmund Stoiber, under åren 2007-2014 ordförande för kommissionens High Level Group on Administrative Burdens, till s.k. Special Adviser for Better Regulation. I rollen kommer Dr Stoiber att ge råd och synpunkter för fortsatta regelförenklingar och minskningar av de administrativa kostnaderna för små och medelstora företag. I en kommentar till utnämningen sa Juncker b.la. att ”Edmund Stoiber har under de senaste sju åren hjälpt EU-kommissionen med att identifiera onödiga regelbördor för företag och att förbättra företagsklimatet. Han är med sitt engagemang, erfarenhet och expertis rätt person att råda oss om hur onödig reglering och regelkrångel kan bekämpas så att tillväxt och arbetstillfällen skapas i Europa.”

Samma dag presenterades också förändringar i kommissionens Impact Assessment Board (IAB). Organet ska övergå till ett ”Regulatory Scrutiny Board” där två av ledamöterna ska utgöras av externa personer och således inte vara tjänstemän från kommissionen. Samtliga ledamöter kommer arbeta oberoende och på full tid. De ska också utses på ett öppet sätt utifrån deras expertis på området. Själva uppdraget för Regulatory Scrutiny Board utvidgas i jämförelse med IAB till att även inkludera granskning av större ex-post analyser.

För att se kommissionens pressmeddelande om förändringarna ovan, se här (pdf 60 KB).

NKR’s årsrapport för 2014

2014-12-16

NKR har nu presenterat sin årsrapport för 2014. I den tar bland annat NKR upp tio utvalda punkter som dels består av viktiga händelser under det gånga året och dels rekommendationer för framtiden. Bland dessa punkter kan nämnas:

  • Under år 2014 har fullgörandekostnader, s.k. compliance costs, till följd av regler ökat kraftigt. Till största del beror detta på en ny reglering om lagstadgad minimilön.
  • Ett nytt arbetsprogram för Better Regulation presenterades under år 2014 av den tyska regeringen.
  • I syfte att förbättra lagstiftningsprocessen när förslag till ny EU-rätt förhandlas borde den tyska regeringen  förespråka kostnadseffektiva lösningar både när kommissionen arbetar fram nya förslag såväl som när förslaget diskuteras med andra medlemsstar i Rådet.
  • Nya bestämmelser om att begränsa eller minska s.k. red tape och regelkostnader bör inrättas. Det skulle medföra att ambitionen och intresset av regelförenkling bibehålls inom den tyska regeringen och i lagstiftningsprocessen.

NKR’s årsrapport kan läsas här (pdf 1 MB).

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslag kan få för företag. På begäran från regelgivare granskas EU-konsekvensutredningar till EU-förslag som kan få stor påverkan på företag i Sverige och sedan lämnas en rekommendation om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

 
Regelrådets granskning av regelförslag
 
Här hittar du Regelrådets Exempelsamling
med tips från Regelrådet!


Utbildning och stöd

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Regelrådets stödjande och utbildande verksamhet för kommittéer, departement och myndigheter har övergått till Tillväxtverket.

Tillväxtverket håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Utbildning och stöd

 

Regelrådet i media