Aktuellt

Yttrande över betänkandet Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd

2016-11-28

??????????Förslaget avser ändringar i försäkringsavtalslagen (2005:104) så att det förtydligas att kontraheringsplikten gäller när försäkring nekas helt eller delvis och att när en personförsäkring helt eller delvis nekas på grund av hälsotillståndet hos den som ska försäkras, ska beslutet grundas på en försäkringsmässig bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Kontraheringsplikten innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra någon att teckna eller förnya en sådan personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. Det införs även en skyldighet för ett försäkringsbolag som nekar någon att teckna en personförsäkring att i samband med beslutet ange skälen för detta samt upplysa om vad den sökande ska göra för att få beslutet prövat. Yttrandet i sin helhet

Yttrande över Vissa frågor om kommersiell radio

2016-10-27

microphone at recording studio or radio stationFörslag om att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ges större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat föreslås att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet.Vidare anges att förslag lämnas om att ändra reglerna om hur många tillstånd som får innehas inom ett sändningsområde. Därtill lämnas förslag för att främja konkurrens och mångfald inom den kommersiella radion med avseende på reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd.

Hela Regelrådets yttrande om kommersiell radio

Tysklands oberoende granskningsorgan firar 10 års jubileum

2016-09-27

IMG_6863Merkel och NKRRegelrådets tyska motsvarighet Nationaler Normenkontrollrat (NKR), Nationaler Nomenkontrollrat, bjöd in till seminarium den 21 september i Berlin. Seminariet markerade NKR:s 10 års jubileum som oberoende organ och innehöll bland annat paneldebatter om att minska byråkratin och regelförenkling. Det diskuterades både vad som åstadkommits hittills som exempelvis ”one in – one out rule” men även nästa steg för att minska byråkratin. Därutöver överlämnandes NKR:s årsrapport till Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Före seminariet hade RegWatchEurope ett kortare möte då merparten av medlemmarna i RegWatchEurope även ärvarade på NKR:s seminarium.

Riksrevisionens rapport ”Att hantera ett komplicerat skattesystem”

2016-09-26

Granskingsrapport från RiksrevisionenRiksrevisionen har granskat Skatteverket och regeringens arbete för att hantera några delar av det svenska skattesystemet. Resultatet av granskningen redovisas i en granskningsrapport. Det övergripande syftet är att granska effektiviteten i de delar av Skatteverket som ska tydliggöra för företag hur de ska agera för att leva upp till sina skatteåtagande samt om regeringen har gett Skatteverket goda förutsättningar för detta arbete. Den innehåller slutsatser och rekommendationer till Skatteverket och regeringen. I kapitel 6, regeringens förenklingsarbete, redovisas bl. a. statistik från Regelrådets årsrapport och yttranden.

Rapporten ”Att hantera ett komplicerat skattesystem” (pdf 1 MB)

Yttrande över Naturvårdverkets rapport Minskad förbrukning av bärkassar samt plastbärkassar

2016-09-19

Plastic bags

Remissen innehåller förslag till ändring i miljöbalken och ändring i förordningen (2014:1073)Plastic bags om producentansvar för förpackningar. Förslaget avser hur Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62 av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet) och Europaparlamentets och rådets (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 96/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (ändringsdirektivet), kan genomföras i Sverige genom bland annat bestämmelser om ett lägsta pris för plastbärkassar om 5 kronor för konsument. Förslaget innehåller vidare informationsansvar för producenter som i sin verksamhet tillhandahåller plastbärkassar genom att informera om alternativ till plastbärkassar och fördelarna med en minskad förbrukning av antalet plastbärkassar. Förslaget innehåller även ett rapporteringskrav för producenterna samt förslag om att regeringen ska ges ett generellt bemyndigade att införa föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder. Läs Regelrådets yttrande

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ska också på begäran från regelgivare granska konsekvensutredningar till förslag från EU som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut.

 
Regelrådets granskning av regelförslag

  • COLOURBOX3493321vintersten

  • skyline of Stockholm, Sweden

  • Solitude tree by the coast

  • COLOURBOX5441142vinter

  • Sea Stack at Fårö, Gotland in Sweden

  • COLOURBOX5773074treso

  • Winter Landscape in Umeå, Sweden

  • COLOURBOX2901618vinterhus

Utbildning och stöd

 

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Tillväxtverket håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Utbildning och råd