Aktuellt
Förnybar el

Yttrande över Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

2017-01-27

Regelrådet har yttrat sig över remissen om förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Förslaget innebär i huvudsak att en ny skattenedsättning införs där berörda aktörer kan göra avdrag för energiskatten på förnybar el, inklusive solel, som framställs i små anläggningar på samma ställe som elen används.

Läs yttrandet om skattebefrielse för förnybar el här

Yttrande över förslag till en ny paketreselag

2016-12-15

paketresaDet föreslås bland annat i den nya lagen att ansvaret för fullgörandet av paketresor kommer att vila på arrangören, dvs. den som kombinerar och till försäljning erbjuder en paketresa. Återförsäljare kommer endast att vara ansvariga i de fall de till försäljning erbjuder paketresor som kombinerats av en arrangör som är etablerad utanför EES-området, som inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet. En regressrätt införs också. Vidare innebär den nya lagen vissa ändringar i reglerna om förhandsinformation. Ändringarna innebär bland annat att de nuvarande reglerna om broschyrer tas bort och att det införs ett krav på att information ska lämnas genom ett särskilt standardinformationsformulär.

Läsa hela yttrandet om ny paketreselag

 

Yttrande över betänkandet Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd

2016-11-28

??????????Förslaget avser ändringar i försäkringsavtalslagen (2005:104) så att det förtydligas att kontraheringsplikten gäller när försäkring nekas helt eller delvis och att när en personförsäkring helt eller delvis nekas på grund av hälsotillståndet hos den som ska försäkras, ska beslutet grundas på en försäkringsmässig bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Kontraheringsplikten innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra någon att teckna eller förnya en sådan personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. Det införs även en skyldighet för ett försäkringsbolag som nekar någon att teckna en personförsäkring att i samband med beslutet ange skälen för detta samt upplysa om vad den sökande ska göra för att få beslutet prövat. Yttrandet i sin helhet

Yttrande över Vissa frågor om kommersiell radio

2016-10-27

microphone at recording studio or radio stationFörslag om att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ges större frihet vid utformningen av sändningsområden för analog kommersiell radio. Bland annat föreslås att myndigheten inte längre ska behöva ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden utan i stället se till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet.Vidare anges att förslag lämnas om att ändra reglerna om hur många tillstånd som får innehas inom ett sändningsområde. Därtill lämnas förslag för att främja konkurrens och mångfald inom den kommersiella radion med avseende på reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd.

Hela Regelrådets yttrande om kommersiell radio

Tysklands oberoende granskningsorgan firar 10 års jubileum

2016-09-27

IMG_6863Merkel och NKRRegelrådets tyska motsvarighet Nationaler Normenkontrollrat (NKR), Nationaler Nomenkontrollrat, bjöd in till seminarium den 21 september i Berlin. Seminariet markerade NKR:s 10 års jubileum som oberoende organ och innehöll bland annat paneldebatter om att minska byråkratin och regelförenkling. Det diskuterades både vad som åstadkommits hittills som exempelvis ”one in – one out rule” men även nästa steg för att minska byråkratin. Därutöver överlämnandes NKR:s årsrapport till Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Före seminariet hade RegWatchEurope ett kortare möte då merparten av medlemmarna i RegWatchEurope även ärvarade på NKR:s seminarium.

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ska också på begäran från regelgivare granska konsekvensutredningar till förslag från EU som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut.

 
Regelrådets granskning av regelförslag

  • COLOURBOX3493321vintersten

  • skyline of Stockholm, Sweden

  • Solitude tree by the coast

  • COLOURBOX5441142vinter

  • Sea Stack at Fårö, Gotland in Sweden

  • COLOURBOX5773074treso

  • Winter Landscape in Umeå, Sweden

  • COLOURBOX2901618vinterhus

Utbildning och stöd

 

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Tillväxtverket håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Utbildning och råd