Aktuellt

Andrea Femrell ny VD på NNR

2014-07-02

Andrea Femrell kommer att tillträda som VD för Näringslivets Regelnämd den 1 september. Andrea har arbetat som sakkunnig på NNR sedan 2006 och dessförinnan på Svenskt Näringsliv med inre marknadsfrågor och tekniska handelshinder. Han ersätter den tidigare VD:n Jens Hedström som blir ny chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Läs mer här.

Sommarhälsning från Regelrådet!

2014-06-19

Det är dags för sommarsemester och tid att samla krafter inför fortsatt arbete med konsekvensutredningar och regelförenkling.

Regelrådets sista sammanträde för vårterminen är den 25 juni och höstens första sammanträde den 27 augusti.

Kansliet är bemannat hela sommaren så tveka inte att kontakta oss via mail regelradet@regelradet.se , vi återkopplar vi till er så snart som möjligt.

Glad sommar bild

Actals årsrapport för 2013

2014-06-09

Actals årsrapport 2013Regelrådets holländska motsvarighet Actal har släppt sin årsrapport för år 2013. Läs Actals årsrapport 2013 här.

Tydliggörande med anledning av publicering i Sveriges Radio

2014-05-06

Med anledning av Sveriges Radios publicering idag med rubriken Alliansens budget sågas av Regelrådet önskar Regelrådet göra följande förtydligande kring rådets uppdrag och yttrande i ärendet.

Regelrådets uppdrag handlar dels om att granska utformningen av författningsförslag för att se om syftet uppnås på ett enkelt sätt och till en relativt sett låg administrativ kostnad för företag. Regelrådet tar inte ställning till förslaget i sak eller ifrågasätter dess politiska syfte. Regelrådet ska också se om förslagets samtliga effekter för företag beskrivits och beräknats tillräckligt i en konsekvensutredning.

Regelrådet har alltså inte yttrat sig över regeringens budgetproposition i sak. Regelrådets kritik utgår i yttrandet över promemorian Vissa skattefrågor inför budgetproposition för 2015, ifrån brister i konsekvensutredningen vad gäller beskrivningar och beräkningar av administrativa och andra ekonomiska effekter som förslagen i promemorian kan få för de företag som berörs.

Regelrådet anger i sitt yttrande att förändringar i tidsåtgång och administrativa kostnader inte har kvantifierats för något av förslagen i promemorian. Regelrådet avstyrker förslaget med anledning av att de administrativa kostnaderna är ofullständigt beskrivna. Regelrådet anser också att konsekvensutredningen är bristfällig. Detta då det varken framgår hur många företag som berörs av förslagen eller någon storleksmässig beskrivning av dessa. Det saknas i princip även uppgifter och beräkningar som gör det möjligt för Regelrådet att bedöma hur företagens andra kostnader kan komma att påverkas av förslagen. Det finns inte heller någon beskrivning av övriga effekter för företag. Regelrådet bedömer att effekterna när det gäller ändringarna av pensionssparavdraget kan bli betydande för försäkringsföretag. Det är därför olyckligt att sådana effekter knappt har beskrivits alls i konsekvensutredningen.

Läs Regelrådets yttrande i sin helhet här.

Uppgiftslämnarutredningen fortsätter arbetet med företagens uppgiftskrav

2014-04-02

UppgiftslämnarutredningenUppgiftslämnarutredningen inleder nu en dialog med de kartläggande myndigheterna kring hur sammanställningen bäst kan uppdateras och kvalitetssäkras som ett led i en löpande förvaltning. Utredningens arbete kan följas via utredningens webbplats.

Enligt överenskommelse gick förvaltarskapet över existerande kartläggning över till utredningen den 1 april 2014. Den version av kartläggningen som legat till grund för Bolagsverkets slutrapport kommer även fortsättningsvis att vara tillgänglig på Bolagsverkets webbplats. Läs mer här.

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådet är en statlig kommitté som arbetar med att förenkla företagens vardag. Vi är oberoende och har en rådgivande funktion till myndigheter och departement.  Vi granskar utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företag. Vi tittar också på om konsekvenserna för företag är tillräckligt utredda.

Regelrådets granskning av regelförslag
 
Här hittar du Regelrådets Exempelsamling
med tips från Regelrådet!


Utbildning och stöd

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Vi håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Kontakta oss på: regelradet@regelradet.se

Här kan du hitta mer information om Regelrådets utbildning och stöd

För kommittéer

Utbildning i konsekvensanalysarbete arrangeras av kommittéservice, i samarbete med bland annat Regelrådet, den 4/9, 7/11 samt 5/12.
För mer information, klicka här.

Regelrådet i media