Aktuellt

Ny ledamot i Regelrådet

2015-05-06

Regelrådet välkomnar en ny ledamot och två ersättare. Regeringen utsåg den 1 maj 2015 Samuel Engblom till ledamot i Regelrådet.  Personliga ersättare blir Sofie Rehnström och Marie-Louise Strömgren. Mer information om var och en kommer inom kort att läggas ut under om oss/ledamöter.

”One in One out”-rule

2015-04-01

COLOURBOX957835 berlinI samband med ett event i oktober 2014 organiserat  av Regelrådets tyska motsvarighet Normenkontrollrat (NKR) rekommenderade NKR den tyska regeringen att införa ett nytt mål för att minska eller åtminstone begränsa fullgörandekostnaderna för företag. I onsdags förra veckan tog den tyska regeringen beslutet att införa en så kallad ”One in One out”-regel. Den nya regeln kommer att träda i kraft den 1 juli 2015.

Denna grundregel ska gälla för alla lagstiftningsförslag som medför kostnader för företag. Alla ekonomiska bördor som tillkommer för företagen kommer att behöva kompenseras av lagstiftningsåtgärder som minskar dessa kostnader i samma storleksordning. Undantag ska göras endast i följande fall:

- Lagförslag på grund av europeiska eller internationella förpliktelser

- Lagförslag för att avvärja en fara eller

- Lagförslag med en livslängd på högst ett år

Läs mer om den nya regeln här.

 

Regelrådets slutrapport/årsrapport 2009-2014

2015-01-19

Regelrådet har överlämnat sin slutrapport till näringsminister Mikael Damberg. Överlämning Slutrapport 2015Efter sex års verksamhet som en statlig kommitté konstaterar Regelrådet att utvecklingen inte har gått i önskvärd riktning. I endast 39 procent av förslagen till nya eller ändrade regler har konsekvenserna för företag utretts i tillräcklig omfattning. Därmed riskeras att reglers negativa effekter för företag underskattas och att företagens kostnader blir onödigt höga. Trots insatser i form av Regelrådets yttranden, årliga rapporter till regeringen, utbildningar och stöd till regelgivare samt andra kommunikationsinsatser har Regelrådet inte kunnat se ett förbättrat resultat. Krafttag krävs för att ändra utvecklingen. I slutrapporten lämnar Regelrådet ett antalrekommendationer till regeringen på hur detta kan åstadkommas. Rådet presenterar också statistik över departements och myndigheters resultat avseende konsekvensutredningar.

Regelrådets slutrapport 2009-2014 (pdf 3 MB)

Debattartikel Di – Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag.

Förändringar i Regelrådet

2014-12-22

Från 2015 är Regelrådet ett särskilt oberoende beslutsorgan inom Tillväxtverket. Regelrådets oberoende granskning fortsätter alltså men i en ny organisationsform. Regelrådet har sedan det inrättades år 2008 varit en tidsbegränsad oberoende statlig kommitté under Näringsdepartementet.

Från och med årsskiftet 2014/2015 har Regelrådet ett delvis förändrat uppdrag. Den oberoende granskningen av regelgivarnas konsekvensutredningar kommer att fortsätta. Bedömningen av de administrativa kostnaderna sker inte längre i ett separat ställningstagande utan inkluderas framgent i bedömningen av konsekvensutredningen som helhet. Rådet fortsätter också sitt arbete med att på begäran från regelgivare granska EU-konsekvensutredningar till EU-förslag som kan få stor påverkan på företag i Sverige och lämna en rekommendation om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

En annan förändring är att kansliets stödjande och utbildande verksamhet till kommittéer, departement och myndigheter övergår till Tillväxtverket. Mer information om detta skickas ut av Tillväxtverket efter årsskiftet.

Vi vill också rikta ett särskilt tack till Regelrådets ordförande Karin Lindell som slutar vid årsskiftet. Hon har med sin breda kompetens och sitt engagemang varit en stor tillgång för rådet och har gjort ett fantastiskt arbete för regelförenkling både här i Sverige och i Europa.

Regelrådet arbetar just nu med en slutrapport som ger en sammanfattande bild av rådets sex år som kommitté. Rapporten kommer att överlämnas till regeringen den 19 januari 2015 och kommer att vara tillgänglig på Regelrådets webbplats samma datum.

Vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete med er alla i arbetet med regelförenkling i vår nya hemvist på Tillväxtverket. Regelrådet nås även fortsättningsvis via www.regelradet.se eller regelradet@regelradet.se

Ny ordförande utsedd för Regelrådet

2014-12-22

SONY DIGITAL CAMERARegeringen har fattat beslut om ny ordförande i Regelrådet från och med den 1 januari. Den nya ordföranden Pernilla Lundqvist är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Göteborg. Pernilla är också redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg. Förutom sitt arbete på KPMG är hon ledamot i FAR:s policygrupp för redovisning samt ekonomisk expert i hovrätten samt expert i regeringens redovisningsutredning där det finns ett uttalat förenklingsperspektiv.

Regeringen har också utsett två nya ersättare (istället för Christina Ramberg och Sten Nyberg). Dessa är Ebba Sjögren (docent från Handelshögskolan i Stockholm) samt Håkan Boter (professor vid Umeå universitet).

Nyhetsarkivet

Enklare regler för företag och näringsliv

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ska också på begäran från regelgivare granska konsekvensutredningar till förslag från EU som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige.

 
Regelrådets granskning av regelförslag
 
Här hittar du Regelrådets Exempelsamling
med tips från Regelrådet!


Utbildning och stöd

Har du frågor kring konsekvensutredningar?

Regelrådets stödjande och utbildande verksamhet för kommittéer, departement och myndigheter har övergått till Tillväxtverket.

Tillväxtverket håller i utbildningar men kan också hjälpa dig med specifika frågor rörande just din konsekvensutredning.

Utbildning och stöd

 

Regelrådet i media