Yttrande över Vem har ansvaret? (SOU 2017:42)

close up Green grass on cracked earth

Regelrådet har yttrat sig över remissen om Klimatanpassningsutredningens redovisning av uppdraget att analysera hur ansvar fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda gällande att vidta åtgärder för att anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat.

Befintliga regler om bygglov föreslås ändrade, bland annat på så sätt att en ansökan om bygglov efter genomförandetiden av detaljplanen alltid får avslås om det finns en uppenbar risk för skador på fastigheten eller byggnadsverket på grund av översvämning, ras, skred eller erosion.

Läs mer om förslaget och hela yttrandet här

Yttrande över MSB:s förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

Regelrådet har yttrat sig över MSB:s förslag till uppdatering av ett flertal föreskrifter om brandfarliga gaser som bland annat ställer krav på hur anläggningar med sådan gas ska utformas samt på förvaring och placering av behållare med brandfarlig gas. Syftet anges vara att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion.

Enligt Regelrådets bedömning håller konsekvensutredningen en tillräcklig kvalitet. Att det saknas uppgifter om påverkan på företagens verksamhet är emellertid en brist. Kvaliteten hade kunnat förbättras ytterligare genom ökad tydlighet i redovisningen av påverkan på andra kostnader.

Läs mer om förslaget samt Regelrådets yttrande i sin helhet

Alla nyheter