Förebyggande av växtskadegörare i skog

Regelrådet har yttrat sig över förslag till nya föreskrifter om förebyggande av växtskadegörare för skydd av skog. Nuvarande regler om åtgärder mot skadliga insekter upphävs och ersätts med nya föreskrifter. Skogsstyrelsen får i enskilda fall besluta om mer ingripande förbud, begränsningar eller åtgärder. Detta har medfört att det numera inte finns behov av att föreskriva om regler om bekämpningsåtgärder i vissa områden såsom i nuvarande föreskrifter.
Läs hela Regelrådets yttrande här.