Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om förebyggande av växtskadegörare för skydd av skog

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om förebyggande av växtskadegörare för skydd av skog. Förslaget innebär att nuvarande regler om åtgärder mot skadliga insekter i
6 kap Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen upphävs och ersätts med nya föreskrifter som meddelas med stöd av de nya bemyndigandena i växtskyddslagen (2022:725) samt växtskyddsförordningen (2022:795).

Av det nya bemyndigandet i 2 kap. 3 § 3 st växtskyddsförordningen framgår att Skogsstyrelsen i enskilda fall får besluta om mer ingripande förbud, begränsningar eller åtgärder vilket har medfört att det numera inte finns behov av att föreskriva om regler om bekämpningsåtgärder i vissa områden såsom i nuvarande föreskrifter.

I förhållande till nuvarande föreskrifter har följande sakändringar gjorts i förslaget:

  • I nuvarande föreskrifter är både tall- och granhögstubbar undantagna reglerna om bekämpning av skadliga insekter men i föreskriftsförslaget är de inte längre undantagna regler om bekämpning. Vad gäller kulturstubbar som tydligt markerar förekomst av forn- eller kulturlämning så är de fortsättningsvis undantagna regler om bekämpning, vilket har förtydligats i föreskriftsförslaget när det generella undantaget för högstubbar tas bort.
  • Tidpunkterna för när rått barrvirke som kan utgöra yngelmaterial för växtskadegörare inte längre får lagras har tidigarelagts med cirka två veckor i den föreslagna regleringen, i förhållande till nuvarande reglering.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft hösten 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag