Yttrande över MSB:s förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

Regelrådet har yttrat sig över MSB:s förslag till uppdatering av ett flertal föreskrifter om brandfarliga gaser som bland annat ställer krav på hur anläggningar med sådan gas ska utformas samt på förvaring och placering av behållare med brandfarlig gas. Syftet anges vara att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion.

Enligt Regelrådets bedömning håller konsekvensutredningen en tillräcklig kvalitet. Att det saknas uppgifter om påverkan på företagens verksamhet är emellertid en brist. Kvaliteten hade kunnat förbättras ytterligare genom ökad tydlighet i redovisningen av påverkan på andra kostnader.

Läs mer om förslaget samt Regelrådets yttrande i sin helhet