Yttrande över Vem har ansvaret? (SOU 2017:42)

Regelrådet har yttrat sig över remissen om Klimatanpassningsutredningens redovisning av uppdraget att analysera hur ansvar fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda gällande att vidta åtgärder för att anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat.

Befintliga regler om bygglov föreslås ändrade, bland annat på så sätt att en ansökan om bygglov efter genomförandetiden av detaljplanen alltid får avslås om det finns en uppenbar risk för skador på fastigheten eller byggnadsverket på grund av översvämning, ras, skred eller erosion.

Läs mer om förslaget och hela yttrandet här