Yttrande över Vem har ansvaret? (SOU 2017:42)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Klimatanpassningsutredningens redovisning av uppdraget att analysera hur ansvar fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda gällande att vidta åtgärder för att anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat. Befintliga regler om bygglov föreslås ändrade, bland annat på så sätt att en ansökan om bygglov efter genomförandetiden av detaljplanen alltid får avslås om det finns en uppenbar risk för skador på fastigheten eller byggnadsverket på grund av översvämning, ras, skred eller erosion. I dessa delar föreslås ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Vidare har det ingått i uppdraget att föreslå de ändringar som krävs för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i syfte att göra bebyggd miljö mer översvämningssäker. Det föreslås ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Boverket föreslås samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för bebyggelse och byggnadsverk, vilket medför en ändring i förordning (2012:546) med instruktion för Boverket.

Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.