Ändrade bestämmelser om tullsamarbete (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2016/02287/S3, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till ändring i förordning 515/97 (EG) och rådets beslut 2009/917/RIF. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

 

Taggar:

tullsamarbete