Yttrande över promemorian En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur

Sammantagen bedömning Förslaget innebär att det inrättas en ny funktion för krishantering inom den finansiella sektorn. Den nya krishanterande funktionen ska, utöver Riksbanken, bestå av Finansinspektionen, Riksgäldskontoret samt vissa företag. Regelrådet bedömer att förslagsställaren borde utvecklat redovisningen av påverkan på berörda företags kostnader och tidsåtgång och att konsekvensutredningens kvalitet hade förbättrats om redovisningen hade inkluderat en viss kvantifiering. Övriga delaspekter... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-promemorian-en-ny-funktion-for-krishantering-vid-allvarliga-driftstorningar-i-den-finansiella-sektorns-digitala-infrastruktur/

Yttrande över Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Sammantagen bedömning Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren har beskrivit en mängd regler som påverkar hur, när och på vilket sätt tilläggsskatter skall erläggas av större företag och koncerner samt på vilket sätt de skall redovisas. Av förslaget framgår också övergångsregler för när företag kan få undantag från att inkomma med tilläggsskatterapport:. Regelrådet förstår av förslaget att utländska skatteregler och svenska... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-kompletteringar-till-bestammelserna-om-tillaggsskatt-for-foretag-i-stora-koncerner/

Yttrande över En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar (promemoria)

Sammantagen bedömning I promemorian föreslås vissa lagändringar som krävs för att komplettera Mica-förordningen och TFR-förordningen i svensk rätt. I huvudsak innebär lagändringarna nya bestämmelser om Finansinspektionens tillsynsbefogenheter och om ingripanden och sanktioner gentemot företag som bedriver verksamhet som omfattas av Mica-förordningen. Regelrådet finner att flertalet delaspekter – storlek på berörda företag, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-en-ny-eu-reglering-om-marknader-for-kryptotillgangar-promemoria/

Yttrande över Ett nytt förbud mot spel på kredit

Sammantagen bedömning I promemorian föreslås ett förbud mot att licenshavare och spelombud tillåter eller medverkar till att spel om pengar betalas med krediter. Förbudet utgör en utvidgning av det kreditförbud som i dag finns i spellagen och som innebär att licenshavare och spelombud inte får erbjuda eller lämna kredit för spelinsatser. Syftet med det nya förbudet är att motverka skuldsättning... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-ett-nytt-forbud-mot-spel-pa-kredit/

Alla nyheter