Yttrande över Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Den remitterade promemorian innehåller förslag till ändring i socialavgiftslagen (2000:980). Det föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks. Det högsta sammanlagda avdraget som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Det medför att taket för nedsättningen... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-nedsattningen-av-arbetsgivaravgifter-for-personer-som-arbetar-med-forskning-eller-utveckling-hojt-tak-for-avdraget/

Yttrande över EU-kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern (COM (2022) 701, 703, 704 final)

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning, SWD (2022) 393 final.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-eu-kommissionens-forslag-om-mervardesskatt-i-den-digitala-tidsaldern-com-2022-701-703-704-final/

Yttrande över förslag Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi och två förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. I sak anges förslaget innebära att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, på bl.a. diesel som används i... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-forlangning-av-den-tillfalligt-utokade-skattenedsattningen-pa-viss-dieselanvandning-inom-jord-skogs-och-vattenbruk/

Yttrande över Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (promemoria)

I remissen ingår förslag till två ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229). I sak anges förslaget bland annat innebära att en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon införs. Under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen ska laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-tillfallig-skattefrihet-for-forman-av-laddel-pa-arbetsplatsen-promemoria/

Alla nyheter