Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om leksakers säkerhet

Regelrådets bedömning Regelrådets bedömning är att EU-kommissionen har genomfört en grundlig konsekvensutredning, som inkluderar omfattande samråd, beräkningar och jämförelser mellan alternativa lösningar. Det framgår tydligt vilka berörda företag är och vilka konsekvenser för dessa som föranleds av förslagen samt hur marknadsstrukturen för leksaker ser ut. Kommissionen har redovisat effekter på EU-nivå, men även vissa uppgifter per EU-medlemsstat, såsom antal företag... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-eu-kommissionens-forslag-till-forordning-om-leksakers-sakerhet/

Yttrande över EU-kommissionens förslag till reform av tullunionen

Regelrådets bedömning Det är uppenbart att det finns behov av att komma till rätta med flera av de brister som finns idag, inte minst utmaningar förknippade med den ökade e-handeln från tredje land. Kommissionens konsekvensutredning visar, med vissa undantag, dock inte helt entydigt på vilka problem som beror på brister i befintligt regelverk respektive vad som beror på brister i... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-eu-kommissionens-forslag-till-reform-av-tullunionen/

Promemorian Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över promemorian Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15-18 åringar inför budgetpropositionen 2024

Remissen avser förslag om att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Förslaget avser ändringar i följande författningar: Lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, socialavgiftslagen (2000:980) samt lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Alla nyheter