Ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika

Rubricerat ärende, ert dnr 581:2009/516734, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.