Förslag till ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2024:XX) om handel med vissa receptfria läkemedel

Sammantagen bedömning Förslaget ställer krav som anses påverka verksamhetsutövare i både större och mindre omfattning. Kraven i förslaget är dels krav som redan gäller, dels nya krav. Förslagsställaren har tydliggjort vilka krav som är nya och som således omfattas av konsekvensutredningen. Regelrådet har uppskattat denna tydlighet. Regelrådet har i sin granskning av konsekvensutredningen funnit att förslagets bakgrund och syfte framgår... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-lakemedelsverkets-foreskrifter-hslf-fs-2024xx-om-handel-med-vissa-receptfria-lakemedel/

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek med följdändringar

Sammantagen bedömning Förslaget om nya föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek innebär ökade krav vid distanshandel för att säkerställa en säker läkemedelshantering och hantering av teknisk sprit. Det innebär förändringar vad gäller bland annat information och rådgivning, läkemedelskvalitet och säkerhet vid hantering av läkemedel, samt överlämnande av läkemedel när detta sker på annat sätt än vid utlämnande på ett fysiskt öppenvårdsapotek.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-distanshandel-vid-oppenvardsapotek-med-foljdandringar/

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek med följdändringar

Remissen innehåller följande: Nya föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek I de nya föreskrifterna om distanshandel vid öppenvårdsapotek föreslås exempelvis följande: Både läkemedel och teknisk sprit som har förordnats, samt receptfria läkemedel som inte har förordnats, omfattas av... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-lakemedelsverkets-forslag-till-foreskrifter-om-distanshandel-vid-oppenvardsapotek-med-foljdandringar/

Alla nyheter