Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek med följdändringar

Remissen innehåller följande: Nya föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek I de nya föreskrifterna om distanshandel vid öppenvårdsapotek föreslås exempelvis följande: Både läkemedel och teknisk sprit som har förordnats, samt receptfria läkemedel som inte har förordnats, omfattas av... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-lakemedelsverkets-forslag-till-foreskrifter-om-distanshandel-vid-oppenvardsapotek-med-foljdandringar/

Yttrande över Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022:XXX) om nationella medicinska informationssystem

Remissen innehåller förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2022:XXX) om nationella medicinska informationssystem, som ersätter nu gällande föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem.

Yttrande över förslag om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Remissen innehåller förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek. Förslagsställaren föreslår att de föreslagna föreskrifterna om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit ska upphäva och ersätta Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-om-forordnande-och-utlamnande-av-lakemedel-och-teknisk-sprit-samt-detaljhandel-vid-oppenvardsapotek/

Yttrande över förslag till föreskrifter om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter syftar till att komplettera den nya EU-förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter samt lagen och förordningen med kompletterande bestämmelser (ännu ej antagna) till denna förordning i vissa delar där Läkemedelsverket föreslås bemyndiganden att göra detta. Förslagen rör bestämmelser om egentillverkade och specialanpassade produkter samt skyldighet för hälso- och sjukvårdsinstitutioner att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämna... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-kompletterande-bestammelser-till-eus-forordning-om-medicintekniska-produkter-2/

Alla nyheter