Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal och Transportstyrelsens föreskrifter (2012:67) om vakthållning

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till STCW-konventionen och -koden som Sverige har åtagit sig att följa. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade regler. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet