Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter samt ändrade föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSF 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Skälen för Regelrådets ställningstagande Regelrådet har yttrat sig över den ursprungliga remissen vid sammanträde den 19 december 2023.[1] Regelrådet har bedömt att konsekvensutredningen såväl i samtliga delaspekter som sammantaget har uppfyllt kraven. Den ändring som nu föreslås av regelgivaren bedöms medföra att optiker får utfärda fler synintyg än idag. Den ändring som gäller synfält kommer att leda till... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-transportstyrelsens-forslag-till-andring-i-foreskrifter-tsf-2010125-om-medicinska-krav-for-innehav-av-korkort-m-m/

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125)

Sammantagen bedömning Transportstyrelsen har genomfört en omfattande analys och tolkning av körkortsdirektivets i syfte att utreda hur medicinföreskrifterna förhåller sig till direktivets reglering om synfunktionerna. Resultat visar att föreskrifterna på några ställen inte uppfyller minimikraven i direktivet, vilket innebär att föreskrifterna behöver revideras för att nå upp till den nivå som direktivet kräver. Förslaget innebär bland annat att det grundläggande... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andringar-i-foreskrifter-om-medicinska-krav-for-innehav-av-korkort-m-m-tsfs-2010125/

Omremiss av förslag till föreskrifter om landströmsförsörjning till fartyg

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter