Omremiss av förslag till föreskrifter om landströmsförsörjning till fartyg

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Transportstyrelsens remiss av föreskrifter om förenklade nationella regler för konvertering av fordon till drift med etanol och metangas

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2009:101) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994) och föreskrifter (TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000)

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om yrkesförarkompetens (omremiss)

I remissen ingår förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens. Transportstyrelsen föreslår att 2 kap. 14 a § förtydligas med att den teoretiska utbildningen ska vara minst 21 timmar lång. Utöver den teoretiska utbildningen ska läraren bistå vid en och leda minst två delkurser. Lärarens praktiska genomförande av delkursen ska utvärderas. Ändringen av förordningen om yrkesförarkompetens anges... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-av-transportstyrelsens-foreskrifter-om-yrkesforarkompetens-omremiss/

Alla nyheter