Yttrande över förslag till föreskrifter (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens

I remissen ingår förslag till Föreskrifter ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Transportstyrelsen föreslår en ny väg till yrket för lärare vid fortbildning i yrkesförarkompetens i syfte att öppna möjligheten till fler lärare. Myndigheten lämnar också förslag om införande av repetitionsutbildning för alla lärare i yrkesförarkompetens. Det föreslås även kompletterande... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-tsfs-202029-om-yrkesforarkompetens/

Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Ändringar har införts i IMO[1]– konventionen MARPOL[2] som innebär att ändringar i sin tur måste göras i Transportstyrelsens föreskrifter (2010:96) om åtgärder mot föroreningar från fartyg. Berörda fartyg ska efterleva krav på teknisk kolintensitet (energieffektivitet) och operationell kolintensitet (för reducering av växthusgaser). De nya målbaserade kraven om teknisk och operativ kolintensitet som antagits bygger på Energy... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-av-foreskrifter-tsfs-201096-om-atgarder-mot-fororening-fran-fartyg/

Yttrande över förslag till föreskrifter om färd med bred odelbar last samt färd med lång odelbar last

Remissen innehåller förslag till nya bestämmelser om färd med bred respektive lång odelbar last. Eftersom ändringarna och förslagen är omfattande föreslås ett nytryck av nu gällande författningar. Förslagsställaren föreslår att föreskrifterna ändras strukturellt och att hänvisningarna skrivs om på ett sätt som innebär att förslagsställaren inte behöver ändra föreskrifterna när nya föreskrifter beslutas. I sak föreslås de båda författningarna ändras... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-fard-med-bred-odelbar-last-samt-fard-med-lang-odelbar-last/

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om lotsning

I remissen ingår förslag till nya föreskrifter om lotsning. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Möjligheterna att nyttja undantag i lotsled ändras och en lättnad görs som innebär att endast en resa i ledens ena riktning senaste 12-månadersperioden behöver ha genomförts för att nyttja undantaget jämfört med en resa i ledens båda riktningar senaste 12-månadersperioden som det tidigare... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-transportstyrelsens-forslag-till-nya-foreskrifter-om-lotsning/

Alla nyheter