Yttrande över förslag till föreskrifter om färd med bred odelbar last samt färd med lång odelbar last

Remissen innehåller förslag till nya bestämmelser om färd med bred respektive lång odelbar last. Eftersom ändringarna och förslagen är omfattande föreslås ett nytryck av nu gällande författningar.

Förslagsställaren föreslår att föreskrifterna ändras strukturellt och att hänvisningarna skrivs om på ett sätt som innebär att förslagsställaren inte behöver ändra föreskrifterna när nya föreskrifter beslutas. I sak föreslås de båda författningarna ändras avseende krav på skyltar och nya bestämmelser för lyktor. Ändringar som enbart gäller bred odelbar last är bland annat viss tidsjustering när färd inte får ske, att transport av tunna lastenheter kommer att vara möjlig med stöd av föreskrifterna samt att färd genom Muskötunneln inte kommer att vara möjlig utan särskilt undantagsbeslut om bredden är större än 310 centimeter. Ändringar som enbart gäller lång odelbar last är bland annat att det föreskrivna vändningskravet tas bort samt att omfattningen av föreskrifterna ändras från ”allmän väg” till ”väg som inte är enskild”.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om lotsning

I remissen ingår förslag till nya föreskrifter om lotsning.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Möjligheterna att nyttja undantag i lotsled ändras och en lättnad görs som innebär att endast en resa i ledens ena riktning senaste 12-månadersperioden behöver ha genomförts för att nyttja undantaget jämfört med en resa i ledens båda riktningar senaste 12-månadersperioden som det tidigare förslaget innebar. Förslaget innebär även en begränsning i möjligheten att nyttja undantaget på Vänern och föreslås endast vara möjligt på fartyg där befälhavaren har lotsdispens för hamnar i Vänern. För lotslederna i Bråviken föreslås en ny riskbedömning vilket gör att vissa fartyg inte kommer kunna nyttja undantaget. Vissa justeringar av lotsdispensförfarandet föreslås. För lotsdispens genom förenklat förfarande läggs ytterligare ett krav som innebär att den sökande måste ha en giltig lotsdispens för att kunna få lotsdispens genom förenklat förfarande. Det innebär att den sökande tidigare måste ha genomgått en prövning genom fullständigt förfarande eller ha en lotsdipsens som har erhållits enligt tidigare regelverk för att kunna få lotsdispens genom förenklat förfarande, om än i en annan lotsled. Ett krav om utfört onlineprov vid förnyelse av lotsdispens läggs även till. En tidigare föreslagen förändring av kraven för utländska statsfartyg utgår i detta förslag och dagens bestämmelser kvarstår. Utöver detta föreslås mindre ändringar som bland annat berör informationsinhämtning, nya områdesundantag samt ikraftträdande och övergångsregler.

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 15 november 2023.

Förslag till ändring av föreskrifter (TSFS 2014:10) om elektroniska vägtullssystem

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om fartyg med speciellt användningsområde

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Föreskrifterna (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg ändras så att de striktare bestämmelserna avseende utsläpp av kväveoxider som gäller i NECA-området utvidgas till att även gälla i inre vatten.

För att få samma krav för kväveutsläpp inom hela det svenska territoriet görs ett tillägg i den befintliga bestämmelsen 13 kap. 24 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Förslag till nya föreskrifter om landströmsförsörjning till fartyg

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Remissen avser förslag till ändring om avgifter som bedöms omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter om ursprungskontroll samt nya föreskrifter och allmänna råd om teknisk identifiering

Remissen innehåller följande förslag till nya föreskrifter om teknisk identifiering (TSFS 20XX: XX) som ersätter Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:490) om teknisk identifiering, ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m. m. i vägtrafikregistret, ändring i föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, ändring i föreskrifter (TSFS 2010:4) om enskilt godkännande och ändring i föreskrifter (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning.

Förslagsställaren anger, beträffande förslaget om ursprungskontroll (ändring av 4 kap. TSFS 2015:63), att förslaget innehåller följande tydliggöranden: Vilka fordon det är som kan prövas mot annat underlag än registreringsbevis och inom detta ett förtydligande vad som gäller för historiska fordon (fordon som är 30 år och äldre), att tullhandling inom EU:s tullunion accepteras, vilka underlag det är som får användas för fordon som tidigare tagits i bruk i Sverige utan en registrering, ett tydliggörande när foto begärs in i samband med ursprungskontrollen och förutsättningarna för tilldelning av ett fordonsidentifieringsnummer för ett uppbyggt fordon.

Vidare anges, beträffande de nya föreskrifterna om teknisk identifiering, att föreskrifterna innehåller utöver det som anges i de föreskrifter som ska upphävas (VVFS 2007:490) följande: Att kraven även gäller inom ett enskilt godkännande, vilken dokumentation det är som får användas i samband med teknisk identifiering, utöver det som lämnats i samband med ursprungskontroll, hur brister i identifieringsmärkning ska bedömas och hanteras av besiktningsorganen, förutsättningarna för uppbyggda motordrivna fordon och släpvagnar tydliggörs, krav avseende byte av identitetsbärare tillkommer och krav på fördjupad kontroll av en fordonsidentitet i samband med betydande vagnsskada.

Det anges därutöver att Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret också behöver kompletteras angående märkning av betydande vagnsskada. Förslagsställaren anger vidare att eftersom Vägverkets föreskrifter om teknisk identifiering ersätts behövs justeringar i föreskrifterna TSFS 2010:4 och TSFS 2010:87 så att de hänvisar till de nya föreskrifterna om teknisk identifiering.

Förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma avser förslaget uteslutande avgiftsändringar som omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2018-72, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2021:53, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Förslaget avser ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. En ändring föreslås så att kapitel 6 upphävs och ersätts med ett nytt kapitel om diabetes. I förslaget till nytt kapitel om diabetes införs regler som uppfyller de minimikrav som gäller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (körkortsdirektivet) för innehav av körkort vid sjukdomen diabetes. Samtidigt tas strängare regler än direktivet som inte är motiverade bort. De nya reglerna ger bland annat under vissa förutsättningar, möjlighet till högre behörigheter vid andra typer av diabetes än typ 2 med medicinering som medför risk för hypoglykemi[1].

Vidare föreslås att en ny paragraf införs i kapitel 1 i medicinföreskrifterna. Den reglerar tillstånd efter organtransplantation och implantation av konstgjorda organ.

Det föreslås även att 3 § kapitel 17 ändras när det gäller vilken läkare som ska utfärda intyg om diabetessjukdomen.

[1] Hypoglykemi är ett tillstånd av en plötslig låg blodsockerhalt, där cellerna inte får tillräckligt med energi. Vanliga symptom på hypoglykemi är svettningar, darrningar och hjärtklappning, sänkt uppmärksamhet, sluddrigt tal, förvirring och minnesstörning, irritabilitet och aggression. Om blodsockernivån sjunker för lågt kan personen drabbas av medvetslöshet. En del personer med diabetes har en nedsatt förmåga att känna varningssignaler på hypoglykemi. Det uppskattas att cirka 25 procent av alla vuxna med typ 1-diabetes saknar sådan förmåga vars medicinska begrepp är impaired awerness of hypoglycaemia.

 

Förslag till föreskrifter om förarbevis för vattenskoter

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2020-130, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om teknisk identifiering av fordon m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2020-128, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2020-108, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma avser förslaget avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning

Remissen innehåller förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:88) om lotsning.

Förslaget anges innebära att lotspliktsgränserna för fartygs längd och bredd ersätts av risknivåer som har tagits fram genom en riskbedömning av lotslederna. Även fartyg och bogserekipage riskbedöms och delas in i risknivåer beroende på deras last, konstruktion och bunkermängd. Lotsledens risknivå tillsammans med fartygets risknivå ligger till grund för om befälhavaren blir lotspliktig, kan bli undantagen från skyldighet att anlita lots och möjligheten till lotsdispens. Dagens lotspliktsgränser försvinner och ersätts med en generell lotsplikt på allt svenskt inre vatten för befälhavare på fartyg om minst 70 meters längd eller 20 meters bredd. För befälhavare på bogserekipage inträder lotsplikten vid 70 meters längd eller 14 meters bredd för de bogserade enheterna. För befälhavare på bogserade enheter där det bogserande fartyget är utrustat med ett automatiskt identifieringssystem (AIS) i klass A som visar att bogsering pågår inträder lotsplikten först vid 80 meters längd eller 20 meters bredd. Vid flera bogserade enheter gäller dessa mått de bogserade enheternas och dess sammankopplande anordningars sammanlagda längd eller sammanlagda bredd.

Vidare anges förslaget innebära att befälhavare på fartyg upp till 110 meters längd inte behöver anlita lots vid färd i en lotsled, om vissa villkor är uppfyllda. Ett av dessa villkor är att befälhavaren inom den senaste 12-månadersperioden har gjort en passage med fartyget i lotsledens båda riktningar och aktivt deltagit i fartygets navigering, med eller utan assistans av lots. Ett nytt förfarande för att utfärda lotsdispenser införs: lotsdispens genom förenklat förfarande. I det förenklade förfarandet ingår inte teoretiska och praktiska prov. Nuvarande dispensförfarande kvarstår och benämns fullständigt förfarande. Begreppet ledanknuten lotsdispens ändras till lotsdispens. Reglerna för tillfälliga lotsdispenser kvarstår, kraven har dock förtydligats. Möjligheten att ansöka om generell lotsdispens ersätts av en mer begränsad möjlighet att ansöka om lotsdispens i områden utanför lotsleder. Möjlighet att beviljas lotsdispens införs i vissa fall för befälhavare på fartyg eller bogserekipage som för last i bulk bestående av vissa ämnen[1].

Kraven för prövning och utnyttjande av en lotsdispens med medgivande om assistans av bogserfartyg har förtydligats. Befälhavare på utländska statsfartyg är inte lotspliktiga när statsfartyget deltar i ett internationellt samarbete med Försvarsmakten. Att segelkatamaraner och segeltrimaraner med anledning av enbart sin bredd inte är lotspliktiga utgår från föreskrifterna. För att förnya ett medgivande om assistans av bogserfartyg i samband med förnyelse av lotsdispens ska befälhavaren ha nyttjat assistans av bogserfartyg minst en gång under lotsdispensens giltighetstid. Kraven för ett rederis internutbildning som kan ersätta informationsresor med lots har förtydligats. Möjlighet för rederier att hålla prov för lotsdispens införs. Krav för detta är att rederiets internutbildning för lotsdispens har godkänts av Transportstyrelsen och att minst ett av rederiets fartygsbefäl har blivit godkänt som provledare. Lotslederna över Vänern delas upp i tre leder, med en lägre risknivå på leden som går över sjön. Lotsleden till Norrköping delas upp i två leder med olika risknivå. Flera nya områdesundantag införs. Vissa befintliga områdesundantag justeras.

[1] a) vissa skadliga flytande ämnen som tillhör kategori Y eller Z enligt 2 kap. 17 § förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, eller

b) vissa kondenserade gaser enligt bilaga 1 till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden).

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden) och föreskrifter (TSFS 2017:15) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden)

Remissen innehåller förslag till införlivande av de ändringar som har gjorts i de internationella regelverken för fartyg som transporterar skadliga flytande kemikalier i bulk. Förslaget innebär att:

  • IMO-resolutionerna MEPC.318(74) och MSC.460(101) om ändringar i IBC-koden införlivas i svensk rätt genom ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden), samt
  • Resolutionerna MEPC.319(74) och MSC.463(101) om ändringar i BCH-koden införlivas genom ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:15) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden).

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg

I remissen ingår förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

I sak anges förslaget innebära följande.  I 13 kap. 24 § görs en ändring med ett nytt tillägg i föreskriftens i syfte att införliva internationellt antagna krav på att göra Östersjön och Nordsjön till ett kvävekontrollområde, NECA. Genom MEPC.277(70) införlivas ändringar till MARPOL Annex V om utsläpp av fast avfall. Resolutionen innehåller bland annat ett nytt appendix I till MARPOL Annex V som innehåller kriterier för klassificering av fasta bulklaster som är skadliga för den marina miljön. MEPC.274(69) och MEPC.275(69) gäller ändringar till MARPOL Annex IV om toalettavfall. I definitionen för existerande passagerarfartyg i MEPC.274(69) har datumet ändrats till den 1 juni 2019.

När det gäller förbud mot utsläpp av toalettavfall i specialområde har också datumen ändrats till den 1 juni 2019 för nya passagerarfartyg och den 1 juni 2021 för existerande passagerarfartyg. Genom MEPC 275(69) införs ett undantag till 1 juni 2023 för existerande fartyg som kommer utifrån ett specialområde och reser direkt till hamn inom den ryska delen av Finska viken. Införlivandet av MEPC.315(74) om transport med flytande kemikalier till sjöss innebär nya striktare krav gällande tankrengöring för vissa produkter av vegetabiliska oljor och paraffinvax med hög viskositet eller beständigt flytande produkter med låg smältpunkt och syftar till att minska förorening av dessa ämnen. I 7 kap. 9 § samt 9 kap. 50 § föreslås en ändring angående information om ansökan om tillstånd för läktring. I ändringsförslaget ingår också en uppdatering av fotnoter där de gamla referenserna och rättsakter har ersatts med nya resolutioner. I 4 kap 9–10 §§, 5 kap 9 §, 11 kap. 7 § och 12 kap. 22 § förslås en ändring av föreskriften och att lättnader införs för att fartyg inte ska behöva ansöka om undantag från krav. I 13 kap. 52 föreslås att föreskriften ändras angående EEDI-referenslinjen för ro-ro lastfartyg och ro-ro passagerarfartyg.

Förslag till föreskrifter om trafikregler för luftfart

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2018-106, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Omremiss av förslag till ändring av föreskrifter (TSFS 2010:155) om markering av hinder som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2018-143, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter