Ändringar i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:10) om statligt stöd till produktion av biogas från gödsel

Rubricerade ärende, diarienummer 4.5.16-4836/16, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse att Regelrådet yttrar sig över remissen.