Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om producentorganisationer och sammanslutningar inom sektorn för frukt och grönsaker

Sammantagen bedömning Konsekvensutredningen har varit godtagbar i de flesta aspekter. De aspekter som inte har kunnat godtas och därmed ansetts bristfälliga är kostnader, verksamhetspåverkan och särskilda hänsyn till små företag där förslagsställaren inte har beskrivit i tillräcklig utsträckning och heller inte fört resonemang. Ytterligare information om hur olika företags konkurrenssituation påverkas hade varit önskvärd för att bättre kunna förstå förslagsställarens... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-producentorganisationer-och-sammanslutningar-inom-sektorn-for-frukt-och-gronsaker/

Yttrande över förslag om ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2921:47) om ekologisk produktion

Sammantagen bedömning Förslagen innebär ändringar i befintliga föreskrifter avseende undantaget från krav på certifiering vid försäljning av oförpackade produkter till slutkonsumenter, individuellt undantag för matpotatisutsäde, och anmälan om heterogent växtförökningsmaterial (OHM). Regelrådet bedömer att samtliga aspekter är godtagbart redovisade. Regelrådet uppskattar att förslagsställaren redovisat uppgifter om antal företag för flera år eftersom detta ger en bättre bild av hur många... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-om-andring-av-jordbruksverkets-foreskrifter-sjvfs-292147-om-ekologisk-produktion/

Tilläggsremiss med förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2022:33) om stöd till biodlingssektorn

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:10) om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

Sammantagen bedömning Regelrådet gör följande bedömning. Det är positivt att beskrivningen av berörda företag i den nu remitterade konsekvensutredningen är tydligare än vad som var fallet vid remitteringen av det ursprungliga föreskriftsförslaget. Regelrådet har visserligen uppfattningen att även om det skulle kunna vara så att en kostnadsökning på 2800 kr i sig inte uppfattas som avgörande betydelsefull så är det... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-jordbruksverkets-forslag-till-andring-i-foreskrifter-sjvfs-202110-om-biosakerhetsatgarder-samt-anmalan-och-overvakning-av-djursjukdomar-och-smittamnen/

Alla nyheter