Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2023:9) om återbetalning av stöd

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om nya djurskyddsregler vid transport, COM(2023) 770

Regelrådets rekommendation Utifrån Regelrådets översiktliga förståelse av den svenska regleringen på området (SJVFS 2019:7, i synnerhet 5 kap. 9-10 §§) verkar effekterna för svenska företag som bedriver djurtransporter bli begränsade, åtminstone i de fall transporter sker inom landet. I viss mån skulle förslaget kunna gynna svenska animalieproducenter i den mån långväga transporter minskar. Svenska importörer, förädlare och handlare av animalieprodukter... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-remiss-av-europeiska-kommissionens-forslag-till-forordning-om-nya-djurskyddsregler-vid-transport-com2023-770/

Förslag om upphävande av föreskrifter (SJVFS 2015:10) om statligt stöd till produktion av biogas för gödsel

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Jordbruksverkets tilläggsremiss för förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2022:28) om miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd samt till ändring av (SJVFS 2022:29) om direktstöd och grundvillkor

Sammanfattning Sammanfattningsvis konstaterar Regelrådet att redovisningen av vilka överväganden som ligger till grund för bedömningen att det inte blir effekter av betydelse för företag inte är tillräckligt tydlig eller utförlig för att Regelrådet med säkerhet kan utesluta effekter av betydelse för företag. Om det är så att Jordbruksverket bedömer att ändringen i definitionen av trädjordbruk inte har någon påverkan på... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-jordbruksverkets-tillaggsremiss-for-forslag-till-andring-av-foreskrifter-sjvfs-202228-om-miljoersattningar-djurvalfardsersattningar-och-kompensationsstod-samt-till-andring-av-sjvfs/

Alla nyheter