Förslag till föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion

Remissen innehåller förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion. Föreskrifterna har gällt sedan den 1 januari 2022 och är en komplettering till Europaparlamentet och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.[1]

Det föreslås bland annat följande nya och ändrade regler:

 • Krav på användning av ekologiskt vegetativt förökningsmaterial för att producera ekologiska produkter.
 • Hur aktörer som producerar växtförökningsmaterial för saluföring ska ansöka om att få undantag för att för att få använda icke-ekologiskt växtförökningsmaterial i produktionen.
 • Regler om att det på utsäde av heterogent material (OHM) inte får förekomma stinksot eller dvärgstinksot, att odlingen ska vara fri från flyghavre och att utsädet ska vara fritt från bland annat flyghavre.
 • Vilka certifieringssystem som bedöms uppfylla kraven för att certifiera hållbart fiske.
 • Förtydliganden och rättningar.

Vissa ändringar räknas som tekniska regler vilket innebär att föreskrifterna behöver anmälas till kommissionen minst tre månader innan beslut av föreskrifterna.

Förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2023.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 837/2007,

Förslag till föreskrifter om extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom jordbrukssektorn 2022

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 16 maj 2022 med angiven svarstid den 27 maj 2022 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever

I remissen finns bland annat förslag på att föreskriva om:

 • ett skriftligt åtagande att föra register över namnen och adresserna till de enheter som mottar produkter samt över de kvantiteter av de specifika produkterna som sålts eller levererats[1]
 • att bilagan till föreskrifterna ändras på så vis att de underlag som ska lämnas in till stöd för ansökan om utbetalning motsvarar det skriftliga åtagandet enligt 4 §.
 • bestämmelserna i 6 § första stycket ändras på så vis att stöd lämnas för 84 procent av mängden inköpt mjölk som redovisas i ansökan om utbetalning.
 • bestämmelser om att stödsökande som omfattas av förfaranden för offentlig upphandling ska följa lagen (2016:1145) om offentlig upphandling för de inköpta produkterna för att få stöd för dessa produkter förs in genom en ny paragraf, 13 §
 • bestämmelser om vilka underlag som de stödsökande som omfattas av förfaranden för offentlig upphandling ska ge in till stöd för ansökan om utbetalning förs in genom en ny paragraf, 9 a §, och en ny bilaga, bilaga 2
 • beteckningen på nuvarande bilaga ändras till bilaga 1 och bestämmelserna i 9 § ändras på så vis att ordet ”bilagan” byts ut till ”bilaga 1”,
 • att bestämmelserna i 8 § första stycket ändras på så vis att perioden för ansökan om utbetalning börjar den 1 september i stället för den 1 augusti[2], samt
 • att beloppsgränsen om 100 euro också ska gälla stödet för mjölk till skolelever[3]

I konsekvensutredningen framgår att ändringarna planeras träda i kraft den 1 augusti 2022.

[1] Delen föreslås föras in i 4 § första stycket 2 på så vis att det där läggs till att ansökan ska innehålla sökandes åtagande om att uppfylla de krav som anges i artikel 6.2 i förordning (EU) 2017/40.

[2] Det uppges i konsekvensutredningen att detta föreslås med anledning av att om ansökningsperioden kortas ner med en månad skulle Jordbruksverket inte behöva lika stora marginaler och en större del av de budgeterade medlen skulle kunna betalas ut till de stödsökande.

[3] I konsekvensutredningen anges att Jordbruksverket genom ett bemyndigande från regeringen i återkravsföreskriften (SJVFS 2017:21) har föreskrivit att stödmottagare inte ska betala tillbaka återkravsbelopp som under ett stödår är 100 euro eller lägre.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

I konsekvensutredningen anges att följande nya bestämmelser planeras att införas i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare:

 • En ny bestämmelse om förhandsanmälan av sändningar som transporteras med träemballage (5 kap. 2 §)
 • En ny bestämmelse om avgränsning inom vilket område undantag från provtagning gällande gul respektive vit potatiscystnematod får ske (8 kap. 2 §)
 • Ett nytt kapitel om ekonomisk ersättning efter angrepp av karantänsskadegörare (9 kap.)
 • Nya kapitel om hantering av vissa karantänskadegörare på potatis, tomat och andra värdväxter (10 – 12 kap.)
 • Ett nytt kapitel om märkning av potatis som kommer från Egypten (13 kap.)
 • Ett nytt kapitel om hur sanktionsavgifter ska betalas (14 kap.)

Den nya svenska växtskyddslagen med tillhörande förordning beräknas träda i kraft den
1 juli 2022.

Förslag till ändrade föreskrifter om skadegörare på potatis

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter om offentlig kontroll på djurskyddsområdet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Av remissen framgår att Jordbruksverket har samrått med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Såvitt kan bedömas medför förslaget i övrigt inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd.

Förslagsställaren föreslår bland annat en ändring i sista ansökningsdatum för jordbrukarna. Vidare föreslås även en förenklad ansökningsprocess för juridiska personer som söker stöd till unga jordbrukare och en möjlighet att förlänga åtaganden för jordbrukare som har ett åtagande som löper ut 2021. De flesta övriga ändringar är redaktionella och av mindre betydelse för jordbrukarna.

Förslag till ändring i föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd (SJVFS 1994:22), beta, foder-, olje- och fiberväxter (SJVFS 1994:23) samt om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter (SJVFS 2009:66)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2018:33) om foder

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:15) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar samt obligatorisk vaccination av mjältbrand

Remissen innehåller förslag till följande föreskrifter:

·       Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar (K 3). Genom förslaget upphävs 12 nu gällande föreskrifter.

·       Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk vaccination mot mjältbrand (K 18).

Förslag till föreskrifter om ekologisk produktion

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Remissan avser huvudsakligen förslag till föreskrifter om avgifter. Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). I övrigt bedöms att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom hälso- och sjukvård

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Nya föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut (SJVFS 2021:15)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

De remitterade föreskrifterna fastställer bestämmelser om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Det anges att vissa ändringar behöver göras för att underlätta stödprocessen för både stödmyndigheter och de stödmottagare som ansöker om stöd för anläggning av våtmarker. Vissa bestämmelser behöver även korrigeras.

Följande ändringar föreslås:

3 kap. 12 § om hur stödmottagaren ska ansöka om utbetalning

Det anges att i tidigare programperioder före år 2006 har det varit möjligt att få förskott utbetalat även för miljöinvesteringar. Under den tid det var möjligt uppstod det en del problem med att projekt inte fullföljdes och att det utbetalade stödet behövde återkrävas. För att undvika problem med omfattande återkrav lämnas inte längre förskott för miljöinvesteringar. Den problematik som tidigare fanns anses dock till stora delar vara åtgärdad nu, rådgivningen och projektplanerna har förbättrats och förståelsen hos stödmottagare för hur projekten ska drivas har ökat. Det krävs ofta olika typer av tillstånd eller godkännanden för investeringar i våtmarker, förbättrad vattenkvalitet och anläggning av tvåstegsdiken. Processerna för dessa kan vara utdragna tidsmässigt vilket innebär att stödmottagare kan behöva ligga ute med pengar under lång tid för de delar som kan genomföras innan anläggningsarbetet väl kommer igång. Jordbruksverket förslår därför att man nu ska göra det ekonomiskt möjligt för fler stödmottagare att genomföra den här typen av miljöinvesteringar genom att ändra 12 § så att det blir möjligt att ansöka om utbetalning i förskott även vid stöd för den här typen av investeringar.

5 kap. 36 och 37 §§ om nya tekniska lösningar inom fiske och nya former av förvaltning

och organisation

Det anges att 5 kap. 36 och 37 §§ upplyser om bestämmelser som finns fastställda i EU-förordning. Upplysningsparagraferna anges vara felaktigt formulerade i nuvarande föreskrift och justeras därför nu så att de kommer att avse nya tekniska lösningar inom fiske och nya former av förvaltning och organisation så som avsikten har varit sedan föreskriften togs fram. Regelhänvisningen i bestämmelserna är riktig och behöver inte ändras.

Bilaga 2 om uppgifter och bilagor som den sökande ska lämna vid en ansökan om stöd

I den del av bilaga 2 som handlar om miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet framgår

det av den andra punktlistan under punkt 3.1 att den sökande vid ansökan om stöd ska bifoga de tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen. Det har nu visat sig att bestämmelsen orsakar en del problem vid ansökan om stöd för anläggning av våtmarker, eftersom det ofta tar lång tid för stödmottagare att få de tillstånd som krävs. Det handlar både om att tillstånden ska beviljas och om att markavvattningsföretag ska omprövas i mark- och miljödomstolen. Jordbruksverket föreslår att föreskriften ändras så att sökande i de fall de tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen inte finns när ansökan om stöd för anläggning av våtmark skickas in, istället kan bifoga underlag som styrker att den sökande har ansökt om de tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen. Tillstånd och godkännande ska då finnas innan anläggningsarbetet påbörjas. Ändringen i bilaga 2 anges innebära att stödmottagarna får klarhet i de ekonomiska förutsättningarna i ett tidigare skede vilket innebär att de kan genomföra upphandlings- eller planeringsarbetet och ha det färdigt när samtliga tillstånd finns på plats.

Det anges inte ett specifikt datum som författningsändringarna ska träda i kraft.

Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:13) om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 8 september 2021 med angiven svarstid den 17 september 2021 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändrade djurskyddsföreskrifter

Remissen innehåller förslag till ändringar i fyra av Jordbruksverkets djurskyddsförfattningar

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:12) om förprövning (saknr L35)

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:12) om hästhållning (saknr L 101)

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:23) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. (saknr L 111)

·       Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:4) om cirkusdjur (saknr L 116)

Alla nyheter