Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om ekologisk produktion

Jordbruksverket föreslår ändringar i myndighetens föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion. I huvudsak föreslås att certifieringssystemet MarinTrust läggs till som en av de certifieringar som Jordbruksverket erkänner för hållbart fiske samt nya regler för ekologisk produktion av vaktlar. Ändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2024.

Yttrande över förslag till Jordbruksverkets föreskrifter om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållaresregistrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra, saknr D 35

I remissen ingår förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Det föreslås införas en mer utförlig bestämmelse om vad en veterinär ska överväga innan han eller hon ordinerar ett läkemedel till ett djur. Vidare föreslås vissa förtydliganden... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-jordbruksverkets-foreskrifter-om-veterinarers-ordination-av-lakemedel-djurhallaresregistrering-av-uppgifter-samt-operativa-ingrepp-som-en-djurhallare-far-utfora-saknr-d-35/

Yttrande över förslag till Jordbruksverkets föreskrifter om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård m.m.

I remissen ingår förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer. I sak anges förslaget bland annat innebära följande. Djurvårdare på nivå 2 ska även framöver kunna ge intravenösa injektioner och sätta permanentkanyl. En idag gällande tidsbegränsning för denna... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-jordbruksverkets-foreskrifter-om-den-som-utan-att-tillhora-djurhalsopersonalen-yrkesmassigt-utovar-verksamhet-inom-djurens-halso-och-sjukvard-m-m/

Yttrande över Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurhälsopersonal, saknr D 33

I remissen ingår förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsopersonal. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Genom att först förtydliga vad som ingår i respektive yrkeskategoris formella kompetens blir det tydligt att vissa uppgifter som idag delegeras inte längre behöver delegeras. Enligt de föreslagna föreskrifterna är till exempel en djursjukskötares formella kompetens den kompetens som följer av det... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-jordbruksverkets-forslag-till-nya-foreskrifter-om-djurhalsopersonal-saknr-d-33/

Alla nyheter