Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40)

Såvitt Regelrådet kan bedöma är förslaget i allt väsentligt en direkt följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I övrigt bedöms förslaget inte medföra effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet

Taggar:

personuppgifter