Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:10) om värme i bilhytter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet ska granska förslag till lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt (jfr. Dir. 2008:57). Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Upphävande av allmänna råd omfattas således inte heller. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.