Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1983:18) om värme i taxibilar

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsförslagen medför såvitt kan bedömas inga eller ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.