Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Rubricerade ärende, diarienummer 2015/041280, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.