Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om högtryckssprutning

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2016/036437, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.