Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av föreskrifter om bultpistoler och spikpistoler

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2016/009999, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.