Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar (SOU 2020:13)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2020/02187, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

överträdelser