Näringsdepartementets remiss av Statens jordbruksverks uppdragsredovisning Förslag till ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att lagens syfte kringgås

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över promemorian Ändringar i jordförvärvsförordningen

I promemorian föreslås ändringar i bilagan till jordförvärvsförordningen (2005:522). I denna bilaga anges vilka kommuner eller delar av kommuner som ska vara glesbygd och omarronderingsområden[1] enligt jordförvärvslagen (1979:230). Det anges även att där endast en viss del av kommunen är ett sådant område delas kommunerna in i församlingar men att förslaget innebär att indelningen i församlingar ersätts med... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-promemorian-andringar-i-jordforvarvsforordningen/

Jordbruksverkets rapport Uppdraget att föreslå vilka bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett nytt sanktionssystem samt Näringsdepartementets promemoria Skyldighet att lämna uppgifter till Transportstyrelsen om sanktionsavgifter som avser överträdelser av djurtransportförordningen

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98)

Remissen innehåller förslag till ändring i socialförsäkringsbalken (2010:110), förslag till ändring i socialavgiftslagen (2000:980) och utkast till förslag till förordning om beräkningsunderlag vid sjukpenninggrundande inkomst av annat förvärvsarbete. I sak föreslås att sjukpenninggrundande inkomst för företagare med inkomst av näringsverksamhet som huvudregel ska baseras på historiska uppgifter i form av fastställda deklarationsuppgifter. Genom detta ges förutsättningar för ett automatiserat förfarande... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-ett-forbattrat-trygghetssystem-for-foretagare-enklare-och-mer-forutsagbart-sou-202198/

Alla nyheter