Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82)

Rubricerade ärende, ert diarienummer I2021/03462, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.