Remiss av Statens väg- och transportforsknings-instituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Yttrande över Förlängd och breddad ekobonus

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till förordning om breddad ekobonus för överflyttning av godstransporter från väg samt underlättande för intermodala godstransporter.[1] För att minska transporternas miljöpåverkan och främja överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt underlätta för intermodala godstransporter, får Trafikverket om det finns medel för ändamålet, ge breddad ekobonus enligt förordningen. Breddad ekobonus lämnas för... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forlangd-och-breddad-ekobonus/

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM (2022) 68 final

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Infrastrukturdepartementet anger i remissen att regeringen vill ha synpunkter på förslaget. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-europeiska-kommissionens-forslag-till-forordning-om-harmoniserade-regler-for-skalig-atkomst-till-och-anvandning-av-data-dataakten-com-2022-68-final/

Yttrande över betänkandet Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

Utredningen om betrodda tjänster lämnar i sitt slutbetänkande förslag till en ny lag och en ny förordning om erkännande av medel för elektronisk identifiering, som bland annat innehåller förslag att: E-tjänstelegitimationer ska tillhandahållas den som tjänstgör vid eller innehar uppdrag för en statlig myndighet. Användning av privata e-legitimationer föreslås endast få ske undantagsvis. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ska tillhandahålla... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-betankandet-anvandning-av-e-legitimation-i-tjansten-i-den-offentliga-forvaltningen-sou-202162/

Alla nyheter