Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning (SWD 2022/282). Av denna... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-europeiska-kommissionens-forslag-till-forordning-om-overgripande-cybersakerhetskrav-for-produkter-med-digitala-element-och-om-andring-av-forordning-eu-2019-1020/

Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

I promemorian föreslås kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1032 av den 29 juni 2022 om ändring av förordningarna (EU) 2017/1938 och (EG) nr 715/2009 vad gäller gaslagring. Enligt förslagen i remissen ska den som innehar en lagringsanläggning för gas eller avser att ta en sådan anläggning i drift certifieras. Det anges att regeringen eller den myndighet som... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-promemorian-kompletterande-bestammelser-till-eus-gaslagringsforordning/

Remiss av Statens väg- och transportforsknings-instituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Yttrande över Förlängd och breddad ekobonus

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till förordning om breddad ekobonus för överflyttning av godstransporter från väg samt underlättande för intermodala godstransporter.[1] För att minska transporternas miljöpåverkan och främja överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt underlätta för intermodala godstransporter, får Trafikverket om det finns medel för ändamålet, ge breddad ekobonus enligt förordningen. Breddad ekobonus lämnas för... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forlangd-och-breddad-ekobonus/

Alla nyheter