Avgiftsförslag för 2012 för avgifter reglerade i förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet (1)

Avgiftsförslag för 2012 för avgifter reglerade i förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet Rubricerade ärende, diarienummer N2011/1436/TE har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.