Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

Rubricerade ärende, diarienummer A2018/01209/ARM, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

personuppgifter