Yttrande över betänkandet Översyn av entreprenörsansvaret (SOU 2023:26)

Sammantagen bedömning Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskilda hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, berörda företag utifrån bransch, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning och påverkan på företagen i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-betankandet-oversyn-av-entreprenorsansvaret-sou-202326/

Genomförande av minimilönedirektivet (SOU 2023:36)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)

I remissen ingår förslag till ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160). I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Två nya bestämmelser föreslås införas i arbetsmiljölagen, 3 kap. 12 a och 12 b §§, med innebörden att den uppdragsgivare som anlitar exempelvis egenföretagare, frilansare, plattformsarbetare eller underentreprenörer i vissa fall får ett arbetsmiljöansvar för den anlitade arbetskraften i det aktuella arbetet. Digitala... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-steg-framat-med-arbetsmiljon-i-fokus-sou-202245/

Alla nyheter