Yttrande över delbetänkande av delegationen mot arbetslivskriminalitet (SOU 2024:14)

Sammantagen bedömning Utredaren föreslår ökad samverkan mellan berörda myndigheter i arbetet mot arbetslivskriminalitet. Bland annat föreslås ändringar i de samverkande myndigheternas instruktioner för att de ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet och att myndigheterna i större utsträckning bör informera arbetsmarknadens parter om förhållanden som kan ha betydelse för parternas verksamhet. Vidare föreslås att Skatteverket ska få i uppdrag... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-delbetankande-av-delegationen-mot-arbetslivskriminalitet-sou-202414/

Utkast till lagrådsremiss Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över betänkandet Översyn av entreprenörsansvaret (SOU 2023:26)

Sammantagen bedömning Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskilda hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, berörda företag utifrån bransch, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning och påverkan på företagen i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-betankandet-oversyn-av-entreprenorsansvaret-sou-202326/

Genomförande av minimilönedirektivet (SOU 2023:36)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter