Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)

I remissen ingår förslag till ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160). I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Två nya bestämmelser föreslås införas i arbetsmiljölagen, 3 kap. 12 a och 12 b §§, med innebörden att den uppdragsgivare som anlitar exempelvis egenföretagare, frilansare, plattformsarbetare eller underentreprenörer i vissa fall får ett arbetsmiljöansvar för den anlitade arbetskraften i det aktuella arbetet. Digitala... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-steg-framat-med-arbetsmiljon-i-fokus-sou-202245/

Yttrande över Arbetsmarknadsdepartementets betänkande De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (SOU 2022:47)

Remissen innehåller förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160). Regionala skyddsombud har i dag en grundläggande uppgift i att aktivera arbetsgivare i det lokala arbetsmiljöarbetet och att stötta lokala skyddsombud i deras arbete. Deras uppdrag är att samverka för en sund och säker arbetsmiljö på den lokala arbetsplatsen. De anges också ha en viktig roll i att delta i... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-arbetsmarknadsdepartementets-betankande-de-regionala-skyddsombudens-roll-i-arbetsmiljoarbetet-sou-202247/

Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter