Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över utkast till proposition om Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Remissen innehåller utkast till proposition med ett nytt system för grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Inom Arbetsmarknadsdepartementet utarbetades under våren 2021 promemorian Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16).

Utkastet till proposition innehåller förslag till lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Det anges att under arbetet med propositionen har det identifierats behov av att komplettera vissa av förslagen i promemorian, i syfte att systemet ska få avsedd effekt. Det handlar i stor utsträckning om förtydliganden och språkliga och redaktionella ändringar, men också till viss del om materiella ändringar.

Till författningsförslagets 6 §, om vilka som stöd får lämnas till, föreslås ett undantag för vissa anställda. Förslagsställaren anger att inriktningen är att olika företagsformer ska bedömas lika. Det föreslås därför en bestämmelse som reglerar att aktieägare i egna bolag, verkställande direktörer och närstående till egenföretagare inte omfattas av målgruppen för stödet. Det medför följande tillägg till 6 § i författningsförslaget:
Stöd får inte lämnas för en anställning

 1. i ett aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person där den sökande är verkställande direktör,
 2. i ett aktiebolag där den sökande är aktieägare och aktieinnehavet för sig eller sammanräknat med aktier som ägs av make, maka, registrerad partner, förälder eller barn till aktieägaren, uppgår till minst en tredjedel av aktierna, eller
  3. hos en egenföretagare där den sökande är make, maka, registrerad partner eller sammanboende till egenföretagaren.

Till författningsförslagets 17-22 §§, om återbetalning av ersättning. Förslagsställaren anger att inriktningen är att anpassa de föreslagna återkravsbestämmelserna till de som gäller inom flera andra förmånssystem. Syftet är att effektivisera återbetalningen av felaktigt utbetalda ersättningar.

Till författningsförslagets 25 §, om uppgiftsskyldighet. Förslagsställaren anger att inriktningen är att säkerställa att Kammarkollegiet ska kunna få uppgifter från registrerade omställningsorganisationer för att det nya systemet ska kunna följas upp, analyseras och utvärderas.

Till författningsförslagets 26-27 §§, om omprövning och överklagande. Förslagsställaren anger att inriktningen är att ta bort överklagandenämnden och ersätta denna med ett omprövningsförfarande hos Kammarkollegiet och möjlighet att därefter överklaga till allmän förvaltningsdomstol. Det nya förslaget anges vara mer förenligt med rådande system för flera andra myndigheter.

Författningsförslaget ska träda i kraft den 30 juni 2022 i fråga om 1–4, 13–15 och

17–27 §§ och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar, COM (2021) 762

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:17)

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet har träffat en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Avsikten anges från parternas sida ha varit att ta ett helhetsgrepp om faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. De har gemensamt begärt att regeringen tar fram lagförslag för att i enlighet med principöverenskommelsen reformera arbetsrätten. Enligt principöverenskommelsen ska ändringar genomföras i bland annat lagen (1982:80) om anställningsskydd, ett nytt och parallellt offentligt studiestöd införas liksom ett nytt offentligt omställningsstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. Dessa insatser ska komplettera varandra och utgöra delar av en helhet.

Den rubricerade promemorian anges innehålla de lagändringar som behöver göras för att reformera arbetsrätten i enlighet med parternas principöverenskommelse när det gäller anställningsskyddet.

Följande författningsändringar föreslås:

·      Begreppet saklig grund ersätts av sakliga skäl. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl som, liksom saklig grund, kan vara arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. När det gäller arbetsbrist anges förslaget inte innebära någon ändring av gällande rätt. Vad däremot gäller personliga skäl ska en ändring ske i syfte att göra det mer förutsebart vad som krävs för en giltig uppsägning.

De krav som idag gäller på mindre ingripande åtgärder från arbetsgivarens sida innan uppsägning sker ska finnas kvar. När det gäller omplacering ska arbetsgivaren som utgångspunkt anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet om denne tidigare har genomfört eller erbjudit en omplacering. Om arbetstagaren även fortsättningsvis gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot anställningsavtalet ska arbetsgivaren normalt inte behöva erbjuda ytterligare en omplacering. Det ska inte gälla om en längre tid har förflutit sedan den tidigare omplaceringen.

Till skillnad mot de nuvarande reglerna om saklig grund ska reglerna om sakliga skäl för uppsägning vara dispositiva på det sättet att avvikelser från reglerna, oavsett om avvikelserna är till arbetstagarnas fördel eller nackdel, bara får göras genom eller med stöd av kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits av en sådan sammanslutning av arbetstagarorganisationer som avses i 6 § 3 st lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Med detta menas organisationer som brukar benämnas huvudorganisationer och förhandlingskarteller, exempelvis LO, PTK och inte organisationer på förbundsnivå eller lägre.

·      Det föreslås en utökning av arbetsgivarens möjlighet att göra undantag från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vid uppsägningen ska arbetsgivaren ha rätt att undanta högst tre arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Detta gäller för alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda. Om undantag har gjorts vid en uppsägning, ska dock inga nya undantag få göras vid en uppsägning som sker inom tre månader därefter. Det ska även fortsättningsvis vara tillåtet att genom kollektivavtal göra avvikelser från turordningsreglerna.

·      Det föreslås ändringar som anges medföra lägre kostnader för arbetsgivare vid uppsägning av arbetstagare. Om en arbetsgivare har sagt upp en arbetstagare ska anställningen upphöra vid uppsägningstidens utgång, även om det har uppkommit en tvist om uppsägningens giltighet. Uppkommer det en tvist om giltigheten av en uppsägning eller ett avskedande ska arbetstagaren inte kunna få ett interimistiskt beslut av domstol om att anställningen ska bestå tills tvisten är slutligt avgjord. Detta innebär att arbetsgivaren befrias från sin nuvarande skyldighet att betala lön under tvistetiden och är en samordning av reglerna för uppsägning med de som gäller för avskedande. De nuvarande reglerna ska fortsätta gälla för fackliga förtroendemän som har särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen.

Som en följd av att arbetstagarens anställning inte längre ska bestå under en tvist om uppsägningens giltighet, föreslås en lagändring som innebär att när ersättning för kränkning (allmänt skadestånd) bestäms ska hänsyn tas till syftet att motverka överträdelser av anställningsskyddslagens regler om uppsägning och avskedande (7 och 18 §§). Vid lagstridiga uppsägningar och avskedanden ska skadeståndet vara så avskräckande att arbetsgivare inte tar enkelt på frågan om uppsägning eller avskedande. Även om det är ytterst domstolarnas sak att bestämma skadeståndsnivåerna har parterna i principöverenskommelsen enats om tänkbara nivåer på skadestånd som innebär en avsevärd höjning av de allmänna skadestånden.

Som en följd av att anställningen inte längre ska bestå under tvisten, föreslås vissa ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. En person som har blivit arbetslös och som söker arbetslöshetsersättning ska i två undantagsfall inte kunna stängas av från rätten till ersättning med motiveringen att han eller hon har orsakat sin arbetslöshet. Det första fallet är när arbetet har upphört enligt en överenskommelse som träffats sedan arbetsgivaren tagit initiativ till att skilja arbetstagaren från arbetet. Det andra fallet är när arbetet har upphört genom en uppsägning från arbetsgivarens sida och frågan om uppsägningens giltighet är föremål för en rättegång eller tvisteförhandling utom rätta. Syftet med dessa ändringar anges i första hand vara att förhindra att arbetstagaren tvingas avstå från att med rättsliga medel angripa en felaktig uppsägning därför att han eller hon hamnar i en ekonomiskt utsatt situation när anställningen upphör och lönen uteblir.

·      Det föreslås en ny reglering av arbetsgivarens åtgärd att omreglera arbetstagares sysselsättningsgrad (så kallad hyvling). Vid en omreglering ska arbetsgivaren iaktta vissa turordningsregler och arbetstagaren som får sin sysselsättningsgrad sänkt ska ha rätt till omställningstid. Reglerna blir tillämpliga om arbetsgivaren har beslutat en omorganisation som på en och samma driftsenhet innebär att en eller flera arbetstagare bland de vars arbetsuppgifter är lika ska erbjudas omplacering som bara innebär sänkt sysselsättningsgrad. Då ska arbetstagare med kortare anställningstid erbjudas omplacering före arbetstagare med längre anställningstid. Erbjudande med lägre sysselsättningsgrad ska lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad. Under omställningstiden får arbetstagaren behålla sin sysselsättningsgrad och sina anställningsförmåner. Omställningstiden ska vara lika lång som den uppsägningstid som skulle ha gällt vid en uppsägning från arbetsgivarens sida, dock längst tre månader. Det ska vara tillåtet att genom kollektivavtal göra avvikelser från reglerna om turordning och omställningstid.

·      Det föreslås att anställningsformen allmän visstidsanställning slopas och ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning. Den nya anställningsformen liknar den gamla på det sättet att det inte krävs att arbetsgivaren anger något objektivt skäl för tidsbegränsningen. Reglerna för särskild visstidsanställning medför att anställningen snabbare övergår till en tillsvidareanställning. Övergång sker när arbetstagaren har varit anställd i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. Till en snabbare övergång bidrar även förslaget att en arbetstagare som varit anställd i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än nio månader under de senaste tre åren ska ha företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning.

Vidare föreslås en särskild regel om beräkning av anställningstid. Om en arbetstagare har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma månad ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid. En arbetsgivare får inte anställa en arbetstagare i vikariat i syfte att kringgå denna regel. Detta anges särskilt gynna arbetstagare med många korta visstidsanställningar och medför en snabbare övergång till tillsvidareanställning. Det föreslås även att arbetsgivaren ska vara skyldig att skriftligen upplysa arbetstagaren om att han eller hon anställs i särskild visstidsanställning. Informationen ska ges i samband med att anställningen ingås och oavsett anställningstidens längd. Det ska även fortsättningsvis vara tillåtet att genom kollektivavtal göra avvikelser från lagens regler om tidsbegränsade anställningar.

·      Det föreslås att anställningsavtal ska anses gälla på heltid om inte något annat har avtalats. Om anställningsavtalet inte gäller på heltid ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran skriftligen ange skälet till detta. Informationen ska lämnas inom tre veckor från det att begäran framställts.

·      Det föreslås en ökad möjlighet för anställda hos bemanningsföretag att få en tillsvidareanställning hos det kundföretag där arbetstagaren har varit placerad under lång tid. Ett kundföretag ska till en arbetstagare som genom uthyrning har varit placerad hos företaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader erbjuda en tillsvidareanställning. Erbjudandet ska lämnas senast en månad efter det att tidsgränsen överskridits. Om arbetstagaren accepterar erbjudandet, upphör anställningen hos bemanningsföretaget utan särskild åtgärd när anställningen hos kundföretaget tillträds. Kundföretaget ska dock ha möjlighet att istället för att erbjuda en tillsvidareanställning betala en ersättning till arbetstagaren som motsvarar två för arbetstagaren aktuella månadslöner. Betalningen ska i så fall ske inom samma tid som erbjudandet om tillsvidareanställning skulle ha lämnats. Sanktionen för ett kundföretags överträdelse av de nya reglerna ska vara skadestånd till den uthyrda arbetstagaren. De nya reglerna om kundföretags skyldigheter ska vara dispositiva på samma sätt som reglerna om sakliga skäl för uppsägning i anställningsskyddslagen.

De föreslagna författningsändringarna medför ändring i följande författningar:

·      Lagen (1982:80) om anställningsskydd,

·      Lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen,

·      Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och

·      Lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.

Det föreslås även vissa följdändringar och redaktionella ändringar i ett antal författningar[1].
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas för första gången den 1 oktober 2022.

[1] Lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m., lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare, lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård, lagen (1994: 260) om offentlig anställning, lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, föräldraledighetslagen (1995:584), lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete och diskrimineringslagen (2008:567).

Yttrande över Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16)

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet har träffat en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Avsikten anges från parternas sida ha varit att ta ett helhetsgrepp om faktorer som i kombination kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Enligt principöverenskommelsen ska ändringar genomföras i bland annat lagen (1982:80) om anställningsskydd, ett nytt och parallellt offentligt studiestödssystem ska införas samt ett nytt offentligt omställningsstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal ska införas. Dessa insatser ska komplettera varandra och utgöra delar av en helhet.

I den rubricerade promemorian föreslås en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

I promemorian anges att de arbetstagare som omfattas av kollektivavtal har generellt sett möjlighet att genom omställningsorganisationer kvalificera sig för omställningsstöd som finansieras av arbetsgivaren. De arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal har inte den möjligheten, vilket skapar en obalans i arbetstagarnas förutsättningar att ställa om och att utveckla sin kompetens. För att fler arbetstagare på arbetsmarknaden ska omfattas av stöd föreslås ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal eller stöd från en registrerad omställningsorganisation. Det nya stödet ska omfatta både anställda och de vars anställning har upphört. Vissa kvalifikationskrav finns för de sökande. Den nya offentliga omställningsorganisationen ska organiseras vid Kammarkollegiet under namnet Kansliet för omställnings- och kompetensstöd. Det anges att myndigheten bör upphandla grundläggande omställnings- och kompetenstjänster från fristående aktörer.

Vidare föreslås att arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd ska kunna få ersättning. För att säkerställa att omställningsorganisationer tillhandahåller stöd som väsentligen motsvarar grundläggande omställnings- och kompetensstöd införs en möjlighet för omställningsorganisationer att ansöka om registrering. Arbetsgivare som betalar in avgifter till registrerade omställningsorganisationer kan ansöka om ersättning för dessa. Ersättningen ska uppgå till högst 0,15 procent av lönesumman. Ersättningsnivån har baserats på kostnader för det motsvarande stöd som staten tillhandahåller och lämnas till arbetsgivare efter ansökan. Kammarkollegiet ska ansvara för att administrera ersättningen och sträva efter en administrativt enkel och effektiv process för ansökan, beviljande och utbetalning.

Det föreslås en lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden, förordning om offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare, förordning om ersättning till arbetsgivare för omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare samt förordning med instruktion för Överklagandenämnden för omställnings- och kompetensstöd.

Det föreslås ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet och i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

De nya och ändrade författningarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022.

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79)

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2020/02630, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81)

Det remitterade betänkandet innehåller förslag till ändringar i följande författningar:

·       Socialförsäkringsbalken (2010:110),

·       Lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård,

·       Föräldraledighetslagen (1995:584),

·       Lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl,

·       Lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare samt

·       Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sammanfattningsvis lämnar utredningen följande förslag:

·       I likhet med vad som gäller för föräldrapenning på sjukpenningnivå ska dagar med föräldrapenning på grundnivå vara reserverade och därmed inte kunna avstås till den andra föräldern.

·       Om en förälder med barn som inte har fyllt åtta år begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl ska arbetsgivaren besvara begäran inom skälig tid. Om begäran avslås eller den begärda förändringen senareläggs ska arbetsgivaren motivera beslutet. Om en förändring gäller för en bestämd tid ska arbetstagaren ha rätt att återgå till det ursprungliga arbetsmönstret när tiden löper ut. Om arbetstagaren på grund av ändrade omständigheter begär att få återgå till det ursprungliga arbetsmönstret innan tiden har löpt ut ska arbetsgivaren besvara begäran. Detta gäller arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren i sammanlagt minst sex månader när begäran görs. Detsamma ska gälla för arbetstagare som vårdar en närstående som är svårt sjuk om denne är en son, dotter, mor, far, make, maka eller registrerad partner eller bor i samma hushåll som arbetstagaren.

·       Efter ledighet för närståendevård ska en arbetstagare ha rätt att återgå till samma eller likvärdigt arbete. Arbetstagaren ska också ha rätt att ta del av de eventuella förbättringar som inträffat under ledigheten.

·       En arbetstagare som är förälder eller vårdar en närstående och begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl eller tar därtill kopplade rättigheter i anspråk ska omfattas av bestämmelserna om skydd mot mindre gynnsam behandling i föräldraledighetslagen (1995:584) respektive lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård.

·       Skyddet mot uppsägning i föräldraledighetslagen och lagen om ledighet för närståendevård ska även avse arbetstagare som tar i anspråk sina rättigheter enligt bestämmelserna om flexibla arbetsformer.

·       Om en arbetstagare gör gällande att han eller hon har blivit uppsagd eller avskedad av skäl som har samband med föräldraledighet, ledighet för närståendevård eller begäran om flexibla arbetsformer ska arbetsgivaren vara skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen eller avskedandet även när det gäller anställda som inte omfattas av lagen (1982:80) om anställningsskydd. Om arbetstagaren begär det och det görs gällande ett samband med föräldraledighet eller ledighet för närståendevård ska uppgiften vara skriftlig.

·       Det ska införas en bevislättnadsregel i lagen om ledighet för närståendevård. Om en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har missgynnats genom att ha blivit uppsagd eller avskedad av skäl som har samband med ledighet för närståendevård, är det arbetsgivaren som ska visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande.

·       En arbetsgivare ska inte få utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att han eller hon har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med föräldraledighetslagen, lagen om ledighet för närståendevård eller lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

·       Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska få föra talan för en enskild arbetstagare i tvister enligt 9 eller 10 § lagen om ledighet för närståendevård och 3 eller 4 § lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

 

Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 2 augusti 2022.

Yttrande över betänkandet En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

Förslaget innebär i korthet följande:

 •  Alla arbetsgivare, oavsett storlek, får möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna vid uppsägning och undantagen utökas från två till fem arbetstagare.
 •  Möjligheten för en arbetstagarorganisation att inom avtalsområdet begära sammanläggning av flera driftsenheter tas bort.
 •  Arbetstagaren ska, för att ha rätt att omplaceras med stöd av turordningsbestämmelserna, ha kvalifikationer för det fortsatta arbetet utan upplärning och utbildning.
 • En skyldighet för arbetsgivare att i skälig utsträckning erbjuda arbetstagare med minst sex månaders anställningstid oavsett anställningsform (tillsvidareanställning eller tidsbegränsad) kompetensutveckling.
 • Arbetsgivare som inte har uppfyllt sitt ansvar för kompetensutveckling blir skadeståndsskyldig. Skadeståndet ska motsvara två eller tre månaders lön beroende på anställningstid. En rättslig prövning kan ske först när arbetstagaren har sagts upp på grund av arbetsbrist.
 • Arbetsgivare ska vara skyldig att på begäran av en arbetstagare lämna skriftlig information om den kompetensutveckling arbetstagaren har fått inom ramen för kompetensutvecklingsansvaret.
 • Anställningen ska som huvudregel inte längre bestå under tvistetiden i fall där en arbetstagare har yrkat på ogiltigförklaring av en uppsägning.
 • Om arbetsgivaren vid tidpunkten för uppsägningen eller avskedandet hade högst 15 arbetstagare ska en ogiltigförklaring enligt anställningsskyddslagen inte kunna ske.
 • Bedömer en domstol att det inte har funnits saklig eller laga grund för uppsägningen ska det ekonomiska skadeståndet alltid motsvara minst åtta månadslöner.
 • Arbetstagare med allmän visstidsanställning föreslås kvalificera sig för en företrädesrätt till återanställning när anställningen har pågått i mer än nio månader under en treårsperiod. Denne ska dessutom ha företrädesrätt till lediga tillsvidareanställningar och provanställningar under pågående allmän visstidsanställning.
 • Regleringen föreslås huvudsakligen vara semidispositiv, d.v.s. det vill säga det ska vara möjligt att avvika från regleringen genom kollektivavtal.

Förslagen innebär ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd och följdändringar i andra lagar. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Yttrande över Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (Ds 2020:14)

Remissen innehåller promemorian Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (Ds 2020:14). I promemorian föreslås de författningsändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (arbetsvillkorsdirektivet). Arbetsvillkorsdirektivet ersätter rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (upplysningsdirektivet).

Genom arbetsvillkorsdirektivet uppdateras och utökas upplysningsdirektivets bestämmelser om arbetsgivares skyldighet att lämna information om arbetsvillkor. Det föreslås ändring i följande författningar:

·       Lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen),

·       Lagen (1977:1160) om arbetstid m.m. i husligt arbete,

·       Lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning och

·       Lagen (2012:232) om vissa försvarsmaktsanställningar.

I huvudsak föreslås följande ändringar i svensk rätt för att genomföra arbetsvillkorsdirektivet:

·       Bestämmelser i anställningsskyddslagen och motsvarande bestämmelse i ovan angivna övriga regelverk, om att sådan information som en arbetsgivare är skyldig att lämna i början av ett anställningsförhållande utökas och tiden inom vilken den ska lämnas förkortas. Till skillnad från nu gällande informationsbestämmelser ska informationsskyldigheten också gälla anställningar som är kortare än tre veckor. Bestämmelserna i anställningsskyddslagen föreslås i tillämpliga delar även gälla arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

·       Nya bestämmelser som reglerar så kallad parallell anställning föreslås i anställningsskyddslagen och motsvarande bestämmelse i lagen om husligt arbete och i lagen om gymnasial lärlingsanställning. Förslaget innebär att en arbetsgivare inte får förbjuda en arbetstagare att ha en anställning hos en annan arbetsgivare. En arbetsgivare ska heller inte få missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren har en sådan anställning. En arbetsgivare ska dock få avtala med en arbetstagare om att arbetstagaren inte ska få ha en annan anställning under vissa angivna förutsättningar. Bestämmelserna i anställningsskyddslagen ska i tillämpliga delar även gälla arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha en företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

·       Det föreslås bestämmelser om att arbetsgivare ska lämna skriftligt och motiverat svar om arbetstagare med tidsbegränsad anställning begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid. Samma sak föreslås gälla om en arbetstagare som är anställd tills vidare begär en högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid. Arbetsgivaren ska lämna svar inom en månad. Det föreslås vissa begränsningar i skyldigheten att lämna skriftliga svar. Bestämmelserna i anställningsskyddslagen ska i tillämpliga delar även gälla arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställningen.

·       Det föreslås nya bestämmelser vad gäller möjligheten att avvika från de bestämmelser som genomför arbetsvillkorsdirektivets artikel 8, 9, 10 och 12[1] genom överenskommelser i kollektivavtal.

Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

[1] Artikel 8 avser Längsta varaktighet för provanställning, artikel 9 Parallell anställning, artikel 10 Minsta förutsägbarhet i arbetet och artikel 12 Övergång till annan anställningsform.

Yttrande över Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020-38)

Remissen innehåller förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Vidare ingår förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det föreslås också en förordning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Därutöver föreslås en förordning om statsbidrag till arbetsmarknadens parter och vissa andra organisationer för att lämna information och rådgivning till rapporterande personer. Slutligen ingår ett förslag till ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

I sak anges förslaget innebära bl.a. följande. Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska huvudsakligen
genomföras genom en ny lag som ersätter lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen ska gälla inom all privat och
offentlig verksamhet, dvs. inte endast inom de områden och vid de överträdelser som omfattas av visselblåsardirektivets tillämpningsområde. Den nya lagen ska inte ersätta, utan komplettera, befintliga
föreskrifter om rapportering av överträdelser av EU-rätten. Vidare ska lagen komplettera annat skydd som finns för visselblåsare i befintlig nationell rätt. Utredningen föreslår att en rapporterande person inte, annat än i undantagsfall, ska kunna göras ansvarig för en överträdelse av tystnadsplikt, t.ex. en överträdelse av en sekretessklausul i ett avtal eller en tystnadsplikt som följer av offentlighets- och sekretesslagen. Ansvarsfriheten ska dock inte gälla om den rapporterande personen lämnar ut en hemlig handling eller åsidosätter en s.k. kvalificerad tystnadsplikt, dvs. en sådan tystnadsplikt som har företräde framför den grundlagsfästa meddelarfriheten. Utredningen föreslår att kretsen av personer som ska ha skydd ska vara arbetstagare, egenföretagare, volontärer och praktikanter, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, och aktieägare som är verksamma i bolaget. Om de övriga förutsättningarna är uppfyllda, har en rapporterande person skydd om personen använder sig av interna eller externa rapporteringskanaler. Den rapporterande personen ska kunna välja att rapportera internt först eller direkt via externa rapporteringskanaler. Arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret hade 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Dessa rapporteringskanaler
ska vara tillgängliga för rapporterande personer som är verksamma hos arbetsgivaren. Arbetsgivare ska utse särskilda personer eller enheter för att hantera kanalerna och förfarandena; dessa personer eller enheter ska vara oberoende och självständiga. Arbetsgivare ska se till att det finns information som är tydlig och lättillgänglig om hur rapportering ska göras och om meddelarskydd. Det ska vara möjligt att genom kanalerna rapportera skriftligt eller muntligt, vilket ska kunna ske vid ett fysiskt möte. Rapporteringen ska bekräftas och den rapporterande personen ska få återkoppling om uppföljningen av rapporteringen. Arbetsgivare som har 50 till 249 arbetstagare samt kommuner och
regioner ska kunna dela på hela eller delar av funktionerna. Utredningen föreslår att regleringen kring utformningen av de interna rapporteringskanalerna ska vara semidispositiv, dvs. det ska vara möjligt att göra avvikelser från den genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Avvikelser får dock endast göras under förutsättning att avtalet respekterar
de rättigheter som rapporterande och berörda personer har enligt visselblåsardirektivet. Det ställs krav på dokumentation och bevarande av rapporter som kommer in via interna eller externa rapporteringskanaler. Muntliga rapporter som tas emot vid ett fysiskt möte ska dokumenteras och
bevaras. Uppgifter som kan identifiera den rapporterande personen eller andra enskilda ska skyddas. Utredningen föreslår att det ska finnas statsbidrag som kan lämnas till arbetsmarknadens parter och andra organisationer för att dessa ska lämna information och rådgivning till personer som omfattas av
lagens skydd. Arbetsmiljöverket ska utöva tillsyn över att arbetsgivare inrättar interna rapporteringskanaler och förfaranden. För det ändamålet ska myndigheten från arbetsgivare få begära in de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Myndigheten ska också få besluta
om de förelägganden som behövs för att arbetsgivaren ska fullgöra sina skyldigheter.

Regelrådets granskning fokuserar på de delar av förslaget som berör företag.

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

Rubricerade ärende, diarienummer A2019/00895/ARM, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över departementspromemorian Etableringsjobb

Remissen innehåller förslag till lagändringar på flera områden i syfte att möjliggöra ett införande av etableringsjobb enligt den principöverenskommelse som arbetsmarknadens parter; LO, Unionen och Svenskt Näringsliv, slutit hösten 2017.

 

Enligt principöverenskommelsen är etableringsjobb en typ av kollektivavtalad anställning som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. Arbetstagaren ges möjlighet att under som längst två år skaffa kunskaper och erfarenheter hos en arbetsgivare. Anställningen ska därefter normalt kunna leda till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Arbetstagaren ska ges möjlighet att delta i utbildning i svenska för invandrare och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om. Av principöverenskommelsen framgår vidare att lönen ska vara 8 000 kronor och att den som anställs med etableringsjobb ska beviljas etableringsbidrag av staten som innebär att den disponibla inkomsten motsvarar vad en arbetstagare typiskt sett får om vederbörande har lägsta lön.

 

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har i det så kallade januariavtalet kommit överens om att etableringsjobben ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag på ett sätt som gör att fördelarna i etableringsjobben inte går förlorade.

 

Lagförslagen i promemorian avser följande:

Statlig ålderspensionsavgift ska betalas för arbete i etableringsjobb.
Bestämmelser införs om samordning mellan den statliga ersättningen i etableringsjobb och förmånerna sjukpenning och smittbärarpenning i socialförsäkringsbalken så att sjukpenning inte ska lämnas på grundval av statlig ersättning när den försäkrades arbetsgivare i etableringsjobbet ska svara för sjuklön enligt lagen om sjuklön.

 

Om en arbetsgivare ska svara för sjuklön för samma dag som sjukpenning kommer i fråga, ska sjukpenningens storlek beräknas på grundval av en sjukpenninggrundande inkomst som inte omfattar statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb hos den arbetsgivaren.

 

Smittbärarpenning ska minskas med statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb i den utsträckning den statliga ersättningen lämnas för samma tid som smittbärarpenningen. Om en smittbärare har inkomst av anställning i etableringsjobb, ska smittbärarpenning lämnas endast till den del den överstiger en inkomst som även omfattar den statliga ersättningen för det arbetet.

Det ska tydliggöras att det är den för vars räkning arbete i etableringsjobb utförs, och inte staten, som ska anses som arbetsgivare enligt bestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande inkomst i socialförsäkringsbalken.
Statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb ska betraktas som tidigare förvärvsinkomst när det bestäms med vilket belopp per dag som ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen ska lämnas.
Föreskrifter ska få meddelas om arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter som har betydelse för ärenden om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb till personer som är eller kan komma att bli anställda i etableringsjobb.
Arbetsgivaren som har eller har haft anställda i etableringsjobb ska ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och lämna uppgifter som behövs för att granskningen ska kunna genomföras.
Föreskrifter ska få meddelas om skyldighet för arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer som har slutit kollektivavtal om etableringsjobb att till den myndighet som anges i föreskriften lämna in en kopia av avtalet och lämna uppgifter som har betydelse för ärenden om etableringsjobb.
Böter ska kunna utdömas för den som inte fullgör uppgiftslämnarskyldigheten för arbetsgivare och partsorganisationer.
Försäkringskassan ska få ha direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen vid beräkning av ersättning till den som tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
I promemorian lämnas även förslag om utbetalning, kontroll och personuppgiftsbehandling inom arbetsmarknadspolitiken generellt.

Alla ekonomiska stöd för anställning som har beslutats av Arbetsförmedlingen ska få tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på skattekontot.
Arbetsförmedlingen ska få rätt att begära in vissa uppgifter från kreditinstitut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag i syfte att kontrollera om förutsättningarna för utbetalningar av stöd till arbetsgivare är uppfyllda. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt utan dröjsmål.
Arbetsförmedlingen ska få behandla personuppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten om det är nödvändigt för kontrollen av stöd till arbetsgivare och individer som tar del av insatser inom området.
Promemorians förslag omfattar följande författningar:

Förslag till lag om skyldighet för kreditinstitut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.
Socialförsäkringsbalken
Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket
Lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningssystem
Lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Upphävande av lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

Yttrande över Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

Betänkandet innehåller förslag till ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. Det anges att utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur ändringsdirektivet[1] till utstationeringsdirektivet ska genomföras i svensk rätt. Det anges vidare att förslaget i huvudsak innehåller fyra delar: justeringar av vilka lagreglerade villkor som ska gälla för utstationerade arbetstagare och av villkor fackliga organisationer får vidta för att reglera genom kollektivavtal, likabehandlingsprincipen i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare (bemanningslagen) görs tillämplig på utstationerade uthyrda arbetstagare, fler regler i svensk rätt ska tillämpas för utstationerade arbetstagare när utstationering blivit långvarig samt vissa regler om information som tillkommer.

Genom ändringsdirektivet har vissa justeringar gjorts i utstationeringsdirektivet s.k. hårda kärna, exempelvis i fråga om ersättningar som en arbetsgivare ska betala till arbetstagare. Vidare innebär ändringsdirektivet vissa förändringar i skyddet för utstationerade uthyrda arbetstagare och för arbetstagare som har varit utstationerade en länge tid.

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/957 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

Kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2018/01209/ARM, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Ds 2018:40)

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

I sak anges förslaget innebära i huvudsak följande. En arbetstagare ska i vissa fall inte få vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en annan arbetstagarorganisation, dvs. som redan är bunden av ett kollektivavtal. Det föreslås att stridsåtgärden endast ska vara lovlig om åtgärden har till ändamål att uppnå ett kollektivavtal som medför fredsplikt och om arbetstagarorganisationen inför åtgärden har förhandlat med arbetsgivaren om de krav som organisationen ställer. Vidare föreslås att det inte heller ska få ställas andra krav än de som varit föremål för förhandling och att kraven som arbetstagarorganisationen ställer inte ska få avse vilken rättslig verkan ett kollektivavtal mellan parterna kommer att få. Om en arbetstagarorganisation i samband med kollektivavtalsförhandlingar med en redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare begär att få sluta avtal om medbestämmanderätt i en viss fråga, ska det inte finnas någon s.k. kvarlevande stridsrätt i den frågan. Förslaget anges inte påverka rätten till s.k. indrivningsblockader eller sympatiåtgärder och inte heller innebära någon utökad fredsplikt gentemot arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Rätten att vidta politiska stridsåtgärder eller internationella sympatiåtgärder påverkas inte heller. Slutligen anges att förslaget innebär ett utvidgat förbud mot stridsåtgärder som syftar till att utöva påtryckning i rättstvister på så sätt att detta förbud även ska gälla arbetsgivare och arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtal och gälla vid alla individuella tvister om lag eller avtal.

Yttrande över Förlängt anställningsskydd till 69 år (Ds 2018:28)

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

I sak anges förslaget innebära i huvudsak följande. Det föreslås att den nuvarande åldersgränsen vid 67 år, den s.k. LAS-åldern, höjs till 69 år. Det anges innebära att anställningsskyddet för arbetstagare förlängs. Arbetstagaren får rätt att kvarstå i anställningen till 69 år. Ett avtalsvillkor som innebär att arbetstagaren är skyldig att avgå med pension vid en lägre ålder blir därmed ogiltigt. Kravet på saklig grund vid uppsägning ska gälla till 69 år och arbetstagaren får i likhet med yngre arbetstagare förmånsrätt vid turordning när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist. Anställningsskyddet blir även i övrigt oinskränkt tills arbetstagaren fyller 69 år. Förslaget anges emellertid medföra en väsentlig förändring av anställningsskyddet när arbetstagaren fyller 69 år. Från och med denna tidpunkt får arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan krav på saklig grund. Parterna i anställningsavtalet anges få en ömsesidig fri uppsägningsrätt. Vidare föreslås en förenkling av själva förfarandet vid uppsägning av en arbetstagare som har fyllt 69 år. Lagändringarna föreslås träda i kraft i två steg. Den 1 januari 2020 ska således LAS-åldern höjas från 67 till 68 år. Den nya ordningen för äldre arbetstagares anställningsskydd ska också börja gälla då. I nästa steg, den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen till 69 år.

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

Rubricerade ärende, diarienummer A2018/01209/ARM, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Tid för utveckling (SOU 2018:24)

Betänkandet innehåller förslag till ändring i lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, ändring i lag (1982:80) om anställningsskydd, förslag till förordning (2018:000) om utvecklingsledighet med flera.

Det föreslås två åtgärder avseende ökade möjligheter till partiell tjänsteledighet.

Den nuvarande näringsverksamhetslagen utökas med en rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till hälften. Ledighetens förläggning och andra frågor som rör ledigheten ska ske i samråd mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
Det anges att en arbetsgivare, senast en månad efter att arbetstagaren har börjat arbeta, ska informera arbetstagaren om möjligheten att begära partiell ledighet och om rätten att få den prövad av arbetsgivaren. Efter en sådan begäran ska arbetsgivaren skriftligen underrätta huruvida begäran bifallits eller ej. Vid avslag ska den skriftliga underrättelsen innehålla skälet för beslutet.

Betänkandet innehåller även förslag om utvecklingsledighet. Det anges att den som är etablerat sysselsatt, efter överenskommelse med sin arbetsgivare, ska ha möjlighet att ansöka om och bli anvisad till utvecklingsledighet. Anvisningen kan beviljas om den sysselsatta uppfyller kvalificeringsvillkoren för utvecklingsledigheten och om utvecklingsledigheten används till att stärka individen på arbetsmarknaden. Utvecklingsledigheten ska kunna ägnas åt utbildning, validering, arbetspraktik, prova annat arbete eller uppdrag eller åt att starta näringsverksamhet. Vidare anges att det krävs att arbetsgivaren anställer en vikarie motsvarande den utvecklingsledigas sysselsättningsgrad. Det ska motsvara samma omfattning av anställningen och kan vara mellan tre och tolv månader. Ersättningen till den utvecklingslediga är inkomstrelaterad och utges i form av aktivitetsstöd.

Betänkandet innehåller även förslag till uppdrag vilket inte behandlas i detta yttrande.

Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 2017:67)

Rubricerat ärende, diarienummer A2017/02475/ARM, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Körkortslån (Ds 2017:35)

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2017/01458/A, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter