Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

Rubricerade ärende, diarienummer A2019/00895/ARM, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.