Betänkandet En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner (SOU 2011:57)

Betänkandet En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner (SOU 2011:57) Rubricerat ärende, ert diarienummer A2011/2999/ARM, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.