Betänkandet Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114)

Rubricerade betänkande har remitterats till Regelrådet.

Förslagen i betänkandet medför såvitt kan bedömas inte några effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.