Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning SWD (2022) 395. Av... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-eu-kommissionens-forslag-till-direktiv-om-harmonisering-av-vissa-delar-av-insolvensratten/

Yttrande över Lantmäteriets promemoria Utökad möjlighet till elektronisk ingivning i inskrivningsärenden

I remissen ingår förslag till ändring i inskrivningsförordningen (2000:309). I sak anges förslaget innebära att det ska vara tillåtet att ge in ansökningar och anmälningar i fler former av inskrivningsärenden elektroniskt. I dag får en ansökan i ett inskrivningsärende göras elektroniskt bara i vissa ärendetyper. För att det ska bli tillåtet med elektronisk ansökan i fler ärenden, bland annat vid... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-lantmateriets-promemoria-utokad-mojlighet-till-elektronisk-ingivning-i-inskrivningsarenden/

Yttrande över Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken (Ds 2022:27)

I remissen ingår förslag till ändring i trafikskadelagen (1975:1410) och i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring. Det ingår också förslag till ändring i konkurslagen (1987:672) och ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043). Slutligen ingår förslag till ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359). I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Trafikskadelagens tillämpningsområde justeras för att omfatta även vissa typer av långsammare eldrivna motorfordon. Det föreslås... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-nya-trafikforsakringsregler-starkt-skydd-for-forsakringstagare-och-andra-som-skadas-i-trafiken-ds-202227/

Yttrande över förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om formskydd (omarbetning), och förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning m.m.

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning, SWD(2022) 368 final. I... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-europaparlamentet-och-radets-direktiv-om-formskydd-omarbetning-och-forslag-till-europaparlamentet-och-radets-forordning-om-andring-av-radets-forordning-eg-nr-6-2002-om/

Alla nyheter