Yttrande över Justitiedepartementets promemoria EU:s nya tågpassagerarförordning (Ds 2022:23)

Remissen innehåller förslag till lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar; förslag till lag om ändring i lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter; förslag till lag om ändring i järnvägstrafiklagen (2018:181); förslag till lag om ändring i paketreselagen (2018:1217); förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-justitiedepartementets-promemoria-eus-nya-tagpassagerarforordning-ds-202223/

En oavvislig ersättningsrätt? (SOU 2022:23)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avseende på distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om upphävande av direktiv 2002/65/EG

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning, SWD (2022) 141 final.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-direktiv-om-andring-av-direktiv-2011-83-eu-med-avseende-pa-distansforsaljning-av-finansiella-tjanster-till-konsumenter-och-om-upphavande-av-direktiv-2002-65-eg/

Yttrande över Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20)

Betänkandet innehåller förslag till ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt förslag till förordning med instruktion för privatkopieringsnämnden. Utredningens förslag innebär nya regler för hur avgränsningen av vilka som är ersättningsberättigade och ersättningsskyldiga ska göras samt att ett visst ansvar för att fastställa ersättningen ska flyttas till staten. Vidare föreslås att det inte längre ska... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-privatkopieringsersattningen-i-framtiden-sou-202220/

Alla nyheter