Yttrande över En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

Sammantagen bedömning Det förslås en ny schablonregel för beräkning av ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av en bostadskredit med bunden ränta. Regelrådet kan konstatera att tre delaspekter redovisats bristfälligt. Berörda företags tidsåtgång bedöms bristfälligt redovisat. Berörda företags storlek, i kombination med inte särskild tydlig hänsyn till de små företagen bedöms som otillräckligt beskrivna aspekter. Delaspekten behov av speciella informationsinsatser är godtagbar men... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-en-rattvis-ranteskillnadsersattning-som-minskar-hindren-mot-langre-rantebindningstider/

Yttrande över SOU 2023:55 Vem äger fastigheten

Sammantagen bedömning Regelrådet finner att konsekvensutredningen i ett antal delaspekter, behov av speciella informationsinsatser, påverkan på kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning, brister i kvalitet. Kostnadsbilden är oklar mot bakgrund av att kvantifieringar helt saknas, och Regelrådet ser en risk för ökade kostnader och pålagor som särskilt skulle drabba de... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-sou-202355-vem-ager-fastigheten/

Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, COM(2023) 533

Regelrådets bedömning EU-kommissionen har genomfört en omfattande konsekvensutredning som inkluderar beskrivningar av samråd och utförligt redovisade analyser, beräkningar och jämförelser mellan alternativa lösningar. Det finns vissa uppskattningar av fördelningar av olika typer av företagsstorlekar och antal fakturor som ligger till grund för beräkningar. Specifika uppgifter finns för byggsektorn. Regelrådet konstaterar emellertid att uppskattningarna av kostnader och nyttor är förknippade med... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-eu-kommissionens-forslag-till-forordning-om-bekampande-av-sena-betalningar-vid-handelstransaktioner-com2023-533/

Yttrande över Bolag och brott

Sammantagen bedömning Förslagen i utredningen syftar till att förhindra att bolag används för att begå brott och andra oegentligheter. Bland annat föreslås en skyldighet för ekonomiska föreningar att lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket, att vissa bestämmelser för stiftelser anpassas i brottsförebyggande syfte, att förseningsavgifterna för sent inlämnad årsredovisning höjs och att Bolagsverket ska kunna utreda mer i registreringsärenden i... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-bolag-och-brott/

Alla nyheter