Betänkandet Ny instansordning för va-målen (SOU 2011:53)

Betänkandet Ny instansordning för va-målen (SOU 2011:53) Rubricerat ärende, ert dnr S2011/6040/PBB, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.