Promemorian Större flexibilitet i föräldrapenningen – utökade möjligheter att använda dubbeldagar

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till EU-förordning om de avgifter som ska betalas till europeiska läkemedelsmyndigheten EMA

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har därför översiktligt granskat EU-kommissionens konsekvensutredning COM (2022) 721 final.... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-eu-forordning-om-de-avgifter-som-ska-betalas-till-europeiska-lakemedelsmyndigheten-ema/

Yttrande över departementsskrivelsen Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, Ds 2022:15

Förslaget avser ändringar i patientsäkerhetslagen (2010:659) och i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). En privat vårdgivare som har slutit avtal med en region om att bedriva offentligt finansierad vård ska inte få erbjuda sådan hälso- och sjukvård som avtalet omfattar till patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring. Samtidigt ska regionerna inte få överlämna upp-gifter avseende hälso- och sjukvård till... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-departementsskrivelsen-regler-om-privata-sjukvardsforsakringar-inom-den-offentligt-finansierade-halso-och-sjukvarden-ds-202215/

Yttrande över Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument ska inte kunna beviljas den som är vårdgivare. Med vårdgivare avses i den föreslagna regleringen den som är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvårdslagen (1985:125) och den som bedriver... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-begransningar-i-mojligheterna-for-vissa-aktorer-att-fa-tillstand-att-bedriva-oppenvardsapotek-sou-202227/

Alla nyheter