Yttrande över En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring (SOU 2023:53)

Sammantagen bedömning Förslaget innebär att förutsättningarna för att kunna få så kallad livränta vid en arbetsskada ses över. Förutsättningarna för vad som ska kunna anses vara en arbetsskada utvidgas i vissa avseenden och det föreslås även annan form för indexuppräkning av livräntans nivå. Taket för livränta föreslås också höjas. Regelrådet finner att konsekvensutredningen är tillräckligt tydlig när det gäller bakgrund... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-en-andamalsenlig-arbetsskadeforsakring-sou-202353/

Yttrande över promemorian Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

Sammantagen bedömning Regelrådet bedömer att förslagsställaren i promemorian tydligt redovisat förslagets bakgrund och syfte. Redovisningen av alternativa lösningar och effekter om ingen reglering har kommit till stånd bedöms vara tillräckliga, även om Regelrådet kan se att fler alternativa lösningar finns än de som redovisats. Regelrådet har även funnit att beskrivningen av hur förslaget stämmer överens med EU-rätten, beskrivningen av berörda... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-promemorian-effektiv-och-behovsbaserad-digital-vard-ds-202327/

Yttrande över Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30)

Sammantagen bedömning Förslaget avser en rad justeringar i hur sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska beräknas för anställda och företagare under olika förutsättningar. Inte minst handlar det om att i många fall utgå från så kallad historisk inkomst, alltså den inkomst som den anställde eller företagaren haft under en föregående period. I vissa fall – till exempel när det av olika skäl... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-ett-trygghetssystem-for-alla-sou-202330/

Yttrande över Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader (promemoria)

Sammantagen bedömning Förslaget innebär att bestämmelser om ersättning för sjuklönekostnader ska upphävas. Regelrådet finner att redovisningen är tillräckligt tydlig när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och berörda företag utifrån bransch och storlek. Påverkan på tidsåtgång och kostnader har redovisats tillräckligt tydligt på en övergripande nivå även om förtydliganden... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-utfasning-av-ersattning-for-hoga-sjuklonekostnader-promemoria/

Alla nyheter