Yttrande över promemorian Ett mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen

Regelrådets bedömning Det finns en redogörelse för hur användandet av föräldradagar ser ut i dag och hur det fördelar sig mellan män och kvinnor. Det finns även ett resonemang kring hur den föreslagna ändringen skulle kunna påverka företag, både vad gäller företag med anställda och egenföretagare. Även om förslagsställaren uppger att det inte är möjligt att uppge hur användandet av... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-promemorian-ett-mer-enhetligt-regelverk-for-foraldraforsakringen/

Yttrande över promemorian Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33)

Sammantagen bedömning Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån bransch och regleringens påverkan på företag i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner att beskrivningen av effekter av om ingen reglering kommer till stånd, berörda företag utifrån antal och storlek, påverkan... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-promemorian-karenstak-och-hogriskskydd-en-oversyn-av-karensavdraget-och-forslag-pa-utokade-undantag-ds-202333/

Yttrande över Ökad kontroll över tandvårdssektorn

Sammantagen bedömning Förslaget innebär att det införs en tillståndsplikt för privat tandvårdsverksamhet. Även företag som redan i dag bedriver sådan verksamhet måste ansöka om tillstånd. Det föreslås även ökade kontroller, dels av vilka som beviljas tillstånd, dels av vilka som uppfyller kraven för att bli anslutna till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd och slutligen ska vissa villkor vara uppfyllda... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-okad-kontroll-over-tandvardssektorn/

Yttrande över Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76)

Sammantagen bedömning Förslaget innebär att det ska bli tillåtet att dela hälsodata på ett sätt som underlättar vård med så kallad precisionsmedicin och det ska bli lättare för vissa aktörer att få tillgång till data som underlag för klinisk forskning. Den sistnämnda utökade möjligheten till användning av data omfattar inte forskning som bedrivs i företag (annat än i den avgränsade... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-vidareanvandning-av-halsodata-for-vard-och-klinisk-forskning-sou-202376/

Alla nyheter