Yttrande över departementsskrivelsen Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, Ds 2022:15

Förslaget avser ändringar i patientsäkerhetslagen (2010:659) och i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). En privat vårdgivare som har slutit avtal med en region om att bedriva offentligt finansierad vård ska inte få erbjuda sådan hälso- och sjukvård som avtalet omfattar till patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring. Samtidigt ska regionerna inte få överlämna upp-gifter avseende hälso- och sjukvård till... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-departementsskrivelsen-regler-om-privata-sjukvardsforsakringar-inom-den-offentligt-finansierade-halso-och-sjukvarden-ds-202215/

Yttrande över Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument ska inte kunna beviljas den som är vårdgivare. Med vårdgivare avses i den föreslagna regleringen den som är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvårdslagen (1985:125) och den som bedriver... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-begransningar-i-mojligheterna-for-vissa-aktorer-att-fa-tillstand-att-bedriva-oppenvardsapotek-sou-202227/

Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor

Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Socialdepartementet anger att regeringen vill ha synpunkter på kommissionens förslag till förordning, COM (2022) 338 final. Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-eu-kommissionens-forslag-till-forordning-om-kvalitets-och-sakerhetsstandarder-for-amnen-av-manskligt-ursprung-avsedda-for-anvandning-pa-manniskor/

Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter