Utbildningsdepartementets betänkande Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.